Obțineți o ofertă

Scutul de confidențialitate UE-SUA: Politica de confidențialitate privind persoanele acoperite

Ultima actualizare: 15 noiembrie 2022

BrandSafway1 respectă preocupările dvs. cu privire la confidențialitate.  BrandSafway participă la cadrul cu privire la Scutul de confidențialitate UE-SUA („Scutul de confidențialitate") emis de Departamentul de Comerț al SUA.  BrandSafway se angajează să respecte Principiile Scutului de confidențialitate cu privire la Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite pe care compania le primește din UE și UK, în baza Scutului de confidențialitate.  Această Politică descrie modul în care BrandSafway implementează Principiile Scutului de confidențialitate pentru Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite.

În scopul acestei Politici:

„BrandSafway” se referă la Brand Industrial Services, Inc. și filialele și afiliații săi din SUA identificate în Anexa 1 de mai jos.

„Persoană acoperită" înseamnă orice persoană fizică ce se află în UE sau UK, dar exclude orice persoană care acționează în calitatea sa de Angajat.

„Operator" înseamnă o persoană sau organizație care, singură sau împreună cu alte persoane sau organizații, determină scopurile și mijloacele procesării Datelor cu caracter personal.

„Client" înseamnă orice entitate care obține bunuri sau servicii de la BrandSafway, inclusiv, dar fără a se limita la bunuri sau servicii legate de accesul la muncă, acoperiri industriale, izolații industriale, ignifugare, refractare, formare și susținere, managementul CUI (coroziune sub izolație), filetare la cald, izolarea liniei și protecția catodică.

„Angajat" înseamnă orice angajat actual, fost sau potențial, inclusiv orice lucrător temporar, stagiar, alt angajat nepermanent, contractant sau consultant al BrandSafway, care se află în UE sau UK.

„UE" înseamnă Uniunea Europeană și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

„Date cu caracter personal" înseamnă orice informație, inclusiv Date sensibile, adică (i) despre o persoană identificată sau identificabilă, (ii) primită de BrandSafway în SUA din UE sau UK și (iii) înregistrată sub orice formă.

„Principiile Scutului de confidențialitate" înseamnă Principiile și Principiile suplimentare ale Scutului de confidențialitate.

„Procesator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care procesează Date cu caracter personal în numele unui Operator.

„Date sensibile" înseamnă Date cu caracter personal care specifică condițiile medicale sau de sănătate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la sindicat, viața sexuală, comiterea sau presupusa comitere a oricărei infracțiuni, orice procedură pentru orice infracțiune comisă sau presupus comisă de persoana respectivă sau dispunerea unor astfel de proceduri sau sentința oricărei instanțe în astfel de proceduri.

„UK" înseamnă Regatul Unit.

Certificarea BrandSafway privind Scutul de confidențialitate, împreună cu informații suplimentare despre Scutul de confidențialitate, pot fi găsite la https://www.privacyshield.gov/. Pentru mai multe informații despre procesarea Datelor cu caracter personal la www.brandsafway.com („Site-ul”), vă rugăm să vizitați Politica de confidențialitate a BrandSafway.

Tipuri de Date cu caracter personal colectate de Brand
Brand poate obține și procesa anumite Date cu caracter personal despre Persoanele acoperite, cum ar fi informații de contact, în legătură cu:

 • furnizarea de bunuri sau servicii;
 • procesarea tranzacțiilor comerciale și a activităților conexe;
 • gestionarea relațiilor cu clienții, furnizorii și vânzătorii;
 • răspunsul la întrebările Persoanelor acoperite sau comunicarea cu Persoanele acoperite cu privire la întrebări sau comentarii;
 • utilizarea site-ului de către Persoanele acoperite;
 • aplicarea termenilor și condițiilor contractuale sau apărarea împotriva pretențiilor și proceselor;
 • servicii de marketing;
 • operarea, evaluarea și îmbunătățirea afacerii BrandSafway (inclusiv dezvoltarea de servicii noi; consolidarea și îmbunătățirea serviciilor; gestionarea comunicațiilor; analizarea serviciilor; și efectuarea analizelor de contabilitate, audit, financiare și economice, precum și alte funcții interne);
 • protejarea împotriva, identificarea și prevenirea fraudei și a altor activități ilegale, investigarea incidentelor sau apărarea împotriva pretențiilor și a altor răspunderi; și
 • respectarea și aplicarea cerințelor legale aplicabile, a standardelor relevante din industrie și a politicilor BrandSafway.

 Tipurile de Date cu caracter personal colectate de BrandSafway despre Persoanele acoperite includ:

 • numele, informațiile de contact și alte detalii de identificare a companiei; și
 • informații obținute prin intermediul Site-ului, cum ar fi adresa IP.

De asemenea, Brand poate obține și utiliza Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite în alte moduri pentru care Brand efectuează o notificare specifică în momentul colectării.

Practicile de confidențialitate ale Brand cu privire la procesarea Datelor cu caracter personal ale persoanelor acoperite sunt conforme cu Principiile Scutului de confidențialitate privind Notificarea; Opțiunea; Responsabilitatea pentru transferul ulterior; Securitatea; Integritatea datelor și limitarea scopului; Accesul; și Recursul, Executarea și Răspunderea.

Notificare

Brand oferă informații în această Politică și în Politica de confidențialitate despre practicile sale privind Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite, inclusiv tipurile de Date cu caracter personal pe care le colectează Brand, tipurile de terțe părți cărora Brand le dezvăluie Datele cu caracter personal și scopurile în acest sens, drepturile și opțiunile pe care Persoanele acoperite le au pentru a limita utilizarea și divulgarea Datele lor cu caracter personal și modul de contactare a Brand cu privire la practicile sale referitoare la Datele cu caracter personal.

Informații relevante pot fi găsite și în notificările referitoare la activități specifice de procesare a datelor.

Opțiuni

BrandSafway oferă, în general, Persoanelor acoperite posibilitatea de a alege dacă Datele lor cu caracter personal pot fi (i) dezvăluite către Operatori terță parte sau (ii) utilizate într-un scop care este semnificativ diferit de scopurile pentru care informațiile au fost colectate inițial sau autorizate ulterior de către Persoana acoperită în cauză. În măsura cerută de Principiile Scutului de confidențialitate, BrandSafway obține consimțământul pentru anumite utilizări și dezvăluiri de Date sensibile. Persoanele acoperite pot contacta BrandSafway după cum este indicat mai jos cu privire la utilizarea sau divulgarea Datelor lor cu caracter personal de către companie. Cu excepția cazului în care BrandSafway oferă Persoanelor acoperite o opțiune adecvată, compania utilizează Datele cu caracter personal numai în scopuri care sunt în cea mai mare parte aceleași cu cele indicate în prezenta Politică.

Partajarea Datelor cu caracter personal ale persoanelor acoperite

BrandSafway partajează Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite cu afiliații săi și filialele sale (care pot include orice entitate din rețeaua de companii BrandSafway, inclusiv cele din lista BrandSafway publicată pe PrivacyShield.gov) în scopul desfășurării activității BrandSafway și al furnizării de produse și servicii BrandSafway.  BrandSafway poate, de asemenea, să partajeze Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite cu Procesatori terță parte pe care compania i-a angajat pentru a desfășura servicii în numele său și în conformitate cu instrucțiunile sale, cum ar fi găzduirea site-ului web, analiză de date, procesarea și autorizarea plăților, executarea comenzilor, transport, marketing, asistență pentru clienți și prevenirea fraudei).  Acești Procesatori terță parte pot utiliza Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite numai în numele BrandSafway și în conformitate cu instrucțiunile BrandSafway, în scopul furnizării de servicii către BrandSafway, precum cele descrise mai sus.  BrandSafway poate divulga Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite fără să ofere posibilitatea de a renunța și poate fi obligată să divulge Datele cu caracter personal (i) Procesatorilor terță parte pe care compania i-a angajat pentru a desfășura servicii în numele său și în conformitate cu instrucțiunile sale, (ii) dacă este obligată să facă acest lucru prin lege sau printr-un proces legal sau (iii) ca răspuns la cereri legale din partea autorităților publice, inclusiv pentru a îndeplini cerințele de securitate națională, de interes public sau de aplicare a legii. BrandSafway își rezervă, de asemenea, dreptul de a transfera Date cu caracter personal în cazul unui audit sau în cazul în care compania vinde sau transferă afacerea sau activele sale în întregime sau parțial (inclusiv în cazul unei fuziuni, achiziții, asocieri în participație, reorganizări, dizolvări sau lichidări).

Responsabilitatea pentru transferul ulterior al Datelor cu caracter personal

Această Politică și Politica de confidențialitate descriu partajarea de către BrandSafway a Datelor cu caracter personal ale persoanelor acoperite.

Cu excepția cazului în care este permis sau impus de legislația aplicabilă, BrandSafway oferă Persoanelor acoperite posibilitatea de a renunța la partajarea Datelor lor cu caracter personal cu Operatori terță parte. BrandSafway cere Operatorilor terță parte cărora le dezvăluie Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite să accepte contractual să (i) proceseze Datele cu caracter personale numai în scopuri limitate și specificate, în conformitate cu consimțământul acordat de Persoana acoperită în cauză, (ii) să ofere același nivel de protecție a Datelor cu caracter personal, așa cum este cerut de Principiile Scutului de confidențialitate și (iii) să notifice BrandSafway și să înceteze procesarea Datelor cu caracter personal (sau să ia alte măsuri de remediere rezonabile și adecvate) în cazul în care Operatorul terță parte decide că nu își poate îndeplini obligația de a furniza același nivel de protecție pentru Datele cu caracter personal, așa cum este cerut de Principiile Scutului de confidențialitate.

În ceea ce privește transferurile de Date cu caracter personal ale persoanelor acoperite către Procesatori terță parte, BrandSafway (i) încheie un contract cu fiecare Procesator relevant, (ii) transferă Date cu caracter personal către fiecare dintre acești Procesatori numai în scopuri limitate și specificate, (iii) constată că Procesatorul este obligat să asigure pentru Datele cu caracter personal cel puțin același nivel de protecție a confidențialității, așa cum este cerut de Principiile Scutului de confidențialitate; (iv) ia măsuri rezonabile și adecvate pentru a se asigura că Procesatorul procesează în mod eficient Datele cu caracter personal, în conformitate cu obligațiile BrandSafway în temeiul Principiilor Scutului de confidențialitate, (v) cere Procesatorului să notifice BrandSafway în cazul în care Procesatorul stabilește că nu își mai poate îndeplini obligația de a oferi același nivel de protecție prevăzut de Principiile Scutului de confidențialitate, (vi) în urma unei notificări, inclusiv în conformitate cu punctul (v) de mai sus, ia măsuri rezonabile și adecvate pentru a opri și remedia procesarea neautorizată a Datelor cu caracter personal de către Procesator și (vii) furnizează Departamentului de Comerț, la cerere, un rezumat sau o copie reprezentativă a prevederilor relevante privind confidențialitatea contractului încheiat cu Procesatorul. BrandSafway este răspunzătoare, în conformitate cu Principiile Scutului de confidențialitate, în cazul în care destinatarii terță parte ai transferului ulterior efectuat de către companie procesează Datele cu caracter personal relevante într-o manieră care nu este conformă cu Principiile Scutului de confidențialitate, cu excepția cazului în care BrandSafway dovedește că nu este responsabilă pentru evenimentul care a provocat daunele.

Securitate

BrandSafway ia măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii, având în vedere riscurile implicate în procesare și natura Datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor și limitarea scopului

BrandSafway limitează Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite pe care le procesează la cele relevante în scopul procesării respective. BrandSafway nu procesează Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite în moduri care sunt incompatibile cu scopurile în care informațiile au fost colectate sau autorizate ulterior de Persoana acoperită relevantă. În plus, în măsura în care este necesar pentru aceste scopuri, BrandSafway ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că Datele cu caracter personal pe care compania le procesează sunt (i) fiabile pentru utilizarea intenționată și (ii) exacte, complete și actuale. În acest sens, BrandSafway se bazează pe Persoanele acoperite pentru a actualiza și corecta Datele cu caracter personal relevante în măsura necesară scopurilor pentru care informațiile au fost colectate sau autorizate ulterior. Persoanele acoperite pot contacta BrandSafway după cum este indicat mai jos pentru a solicita BrandSafway să actualizeze sau să corecteze Datele cu caracter personal relevante.

Sub rezerva legislației aplicabile, BrandSafway păstrează Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite într-o formă care identifică sau face posibilă identificarea Persoanei acoperite relevantă numai atât timp cât servește unui scop care este compatibil cu scopurile pentru care Datele cu caracter personal au fost colectate sau autorizate ulterior de către Persoana acoperită.

Acces

Persoanele acoperite au, în general, dreptul de a accesa Datele lor cu caracter personal. În consecință, acolo unde este cazul, BrandSafway oferă Persoanelor acoperite acces rezonabil la Datele cu caracter personal pe care BrandSafway le deține despre acestea. BrandSafway oferă, de asemenea, o oportunitate rezonabilă pentru acele Persoane acoperite de a corecta, modifica sau șterge informațiile în cazul în care acestea sunt inexacte sau au fost procesate cu încălcarea Principiilor Scutului de confidențialitate, după caz. BrandSafway poate limita sau refuza accesul la Datele cu caracter personal în cazul în care sarcina sau cheltuielile cu furnizarea accesului ar fi disproporționate față de riscurile la adresa intimității Persoanei acoperite în situația dată, sau în cazul în care drepturile altor persoane decât Persoana acoperită ar fi încălcate. Persoanele acoperite pot solicita accesul la Datele lor cu caracter personal contactând BrandSafway, după cum se indică mai jos.

Recurs, Executare și Răspundere

BrandSafway dispune de mecanisme concepute pentru a asigura respectarea Principiilor Scutului de confidențialitate. BrandSafway efectuează o autoevaluare anuală a practicilor sale cu privire la Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite pentru a verifica dacă atestările și afirmațiile făcute de BrandSafway cu privire la practicile sale de confidențialitate în baza Scutului de confidențialitate sunt adevărate și dacă practicile de confidențialitate ale BrandSafway au fost implementate conform declarațiilor și în conformitate cu Principiile Scutului de confidențialitate.

Persoanele acoperite pot depune o reclamație privind procesarea de către BrandSafway a Datelor lor cu caracter personal. BrandSafway va lua măsuri pentru remedierea problemelor care decurg din presupusa nerespectare a Principiilor Scutului de confidențialitate. Persoanele acoperite pot contacta BrandSafway după cum se specifică mai jos cu privire la reclamațiile referitoare la practicile BrandSafway privind Datele cu caracter personal ale persoanelor acoperite.

Dacă reclamația unei Persoane acoperite nu poate fi soluționată prin procesele interne ale BrandSafway, BrandSafway va coopera cu JAMS în conformitate cu regulile de mediere internațională JAMS, disponibile pe site-ul web JAMS la https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Medierea JAMS poate fi inițiată în conformitate cu regulile JAMS relevante. Mediatorul poate propune orice remediu adecvat, cum ar fi ștergerea Datelor cu caracter personal relevante, publicarea constatărilor privind nerespectarea prevederilor, plata unei compensații pentru pierderile suferite ca urmare a nerespectării sau încetarea procesării Datelor cu caracter personal ale Persoanei acoperite care a înaintat reclamația. Mediatorul sau Persoana acoperită poate, de asemenea, să se adreseze Comisiei Federale pentru Comerț din SUA, care are puteri de investigare și executare a Scutului de confidențialitate asupra BrandSafway.  În anumite circumstanțe, Persoanele acoperite pot, de asemenea, să invoce un arbitraj obligatoriu pentru soluționarea reclamațiilor cu privire la conformitatea BrandSafway cu Principiile Scutului de confidențialitate.

Cum să contactați marca

Pentru a contacta BrandSafway cu întrebări sau nelămuriri legate de această Politică sau de practicile BrandSafway privind Datele personale ale persoanelor acoperite:


Scrieți la:

Brand Industrial Services, Inc.
În atenția: Legal Department (Departamentul juridic)
1325 Cobb International Drive
Kennesaw, Georgia 30152

sau

Brand Industrial Services, Inc.
În atenția: Legal Department (Departamentul juridic)
Regent Park, 299 Kingston Road,
 Leatherhead, Surrey, KT22 7SG

  1 Termenii cu majuscule utilizați aici sunt definiți în secțiunea de definiții a acestei Politici.
Anexa 1

Afiliații și subsidiarele BrandSafway din SUA care certifică respectarea Scutului de confidențialitate:

 • AGF Access Michigan, Inc.
 • AGF Access South Florida, Inc.
 • All-American Scaffold, LLC
 • Aluma Systems Concrete Construction of California, Inc.
 • Aluma Systems Concrete Construction, LLC
 • Arrowhead Contractor Supply, Inc.
 • Atlantic Hoisting & Scaffolding, LLC
 • B&H Equipment Rental, LLC
 • BK/JA Holdings, Inc. d/b/a JA Electronics Manufacturing Company
 • Brace, Inc.
 • Brace Group Offices, Inc.
 • Brace Industrial Contracting, Inc.
 • Brace Industrial Group, Inc.
 • Brace Integrated Services, Inc.
 • Brand Energy Services of California, Inc.
 • Brand Industrial Project, LLC
 • Brand Scaffold Services, Inc.
 • Brand Shared Services LLC
 • BrandSafway LDAR LLC
 • BrandSafway LLC
 • BrandSafway Services LLC
 • BrandSafway Solutions, LLC
 • California Safeworks, L.P.
 • Carrick Holding Company LLC
 • Century Elevators, Inc.
 • CL Coatings, LLC
 • D&M Hoist Leasing Corp.
 • Empire Refractory Services of Ohio, LLC
 • Engel Holdings, Inc.
 • Forming Concepts, Inc.
 • Gregg Industrial Insulators, Inc.
 • Gregg Industries, Inc.
 • HSG Constructors, LLC
 • Hydro Mobile USA Inc.
 • Hydro Rents Inc.
 • Hydro Rents Carolina, Inc.
 • Hydro Rents Colorado, Inc.
 • Hydro Rents North West, Inc.
 • Industrial Coatings & Fireproofing, LLC
 • Industrial Maintenance Supply Company
 • Industrial Sourcing Solutions, LLC
 • Industrial Specialists of California, Inc.
 • J.M. Barclay, LLC
 • Matcor, Inc.
 • Merico Abatement Contractors, Inc.
 • New England Scaffolding & Services, LLC
 • North American Coatings, LLC
 • Platinum Specialty Services, Inc.
 • Red Bear Holdings, Inc.
 • S&E Bridge & Scaffold, LLC
 • SafeWorks Canada, LLC
 • SafeWorks, LLC
 • Safway Atlantic, LLC
 • SEI Coatings, LLC
 • Socal Pacific Construction, Corp. d/b/a JA Electronic Manufacturing Company
 • Specialized Industrial Maintenance, Inc.
 • Swing Staging, LLC
 • Swing Staging Training & Safety, LLC
 • US Equipment Holding LLC
 • Waveland Services, Inc.
 • Winsafe Inc.

Reason form