Obțineți o ofertă

Scutul de confidențialitate UE și UK-SUA: Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: 29 octombrie 2019

Brand Industrial Services, Inc. și filialele și afiliații săi din S.U.A. enumerați în Anexa 1 (numiți în mod colectiv „BrandSafway”) respectă preocupările dumneavoastră referitoare la confidențialitate. BrandSafway participă la cadrul Scutului de confidențialitate UE-SUA („Scutul de confidențialitate”) dezvoltat de Departamentul de comerț al S.U.A. BrandSafway se angajează să respecte principiile Scutului de confidențialitate în ceea ce privește datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, pe care compania le primește din UE și din UK, pe baza Scutului de confidențialitate. Această politică descrie modul în care BrandSafway implementează principiile Scutului de confidențialitate pentru datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

În scopul acestei politici:

„BrandSafway” se referă la filialele și afiliații globali ai Brand Industrial Services, Inc.

„Persoană vizată” se referă la orice persoană fizică ce se află în UE sau în Regatul Unit, dar exclude orice acțiune individuală a acesteia în calitate de angajat

„Operator” se referă la o persoană sau o organizație care, individual sau în asociere cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal.

„Client” se referă la orice entitate care obține bunuri sau servicii de la BrandSafway, incluzând, dar fără a se limita la, bunuri sau servicii care au legătură cu accesul la locul de muncă, anvelopări industriale, izolații industriale, ignifugare, instalarea de materiale refractare, soluții de cofrare și susținere, gestionarea coroziunii sub izolație, instalarea prizelor de branșament pe conducte/recipienți sub presiune, izolarea liniilor și protecția catodică.

„Angajat” se referă la orice angajat curent, fost angajat sau angajat potențial, inclusiv orice lucrător temporar, stagiar, alt angajat nepermanent, contractant sau consultant al BrandSafway, care se află în UE sau UK.

„UE” se referă la Uniunea Europeană, precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Date cu caracter personal” se referă la orice informație, incluzând date sensibile, care (i) se referă la o persoană identificată sau identificabilă, (ii) este primită de BrandSafway în S.U.A. din UE sau UK și (iii) este înregistrată în orice formă.

„Principiile Scutului de confidențialitate” se referă la principiile și principiile suplimentare ale Scutului de confidențialitate.

„Persoană împuternicită în vederea prelucrării” se referă la orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui operator.

„Date sensibile” se referă la date cu caracter personal care specifică starea medicală sau de sănătate, originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filozofice, apartenența la sindicate, viața sexuală, comiterea sau presupusa comitere a oricărui delict, orice acțiune pentru orice delict comis sau presupus a fi fost comis de persoana respectivă sau respingerea respectivei acțiuni sau decizia oricărei instanțe judecătorești în cadrul respectivei acțiuni.

“UK” înseamnă Regatul Unit.

Certificarea BrandSafway conform Scutului de confidențialitate, împreună cu informații suplimentare despre Scutul de confidențialitate sunt disponibile la adresa https://www.privacyshield.gov/. Pentru mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal pe www.brandsafway.com („Site-ul”), vă invităm să vizitați Politica de confidențialitate a BrandSafway.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le colectează BrandSafway

BrandSafway poate obține și prelucra anumite date cu caracter personal referitoare la persoanele vizate, cum ar fi informații de contact, în legătură cu:

 • furnizarea de bunuri sau servicii;
 • procesarea tranzacțiilor comerciale și activităților asociate;
 • gestionarea relațiilor cu clienții, furnizorii și prestatorii de servicii;
 • furnizarea de răspunsuri la întrebările persoanelor vizate sau comunicarea cu persoanele vizate în legătură cu întrebări sau comentarii;
 • utilizarea Site-ului de către persoanele vizate;
 • aplicarea termenilor și condițiilor contractuale sau apărarea împotriva reclamațiilor și proceselor judecătorești;
 • servicii de marketing;
 • desfășurarea, evaluarea și îmbunătățirea activității BrandSafway (inclusiv dezvoltarea de servicii noi; îmbunătățirea și extinderea serviciilor; gestionarea comunicării; analizarea serviciilor și efectuarea de analize contabile, de audit, financiare și economice, precum și alte funcții interne);
 • protejarea împotriva, identificarea și prevenirea fraudelor și altor activități ilegale, investigarea incidentelor și apărarea împotriva pretențiilor și altor răspunderi și
 • respectarea și aplicarea cerințelor legale aplicabile, standardelor relevante din domeniu și politicilor BrandSafway.

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectează BrandSafway despre persoanele vizate se numără:

 • numele, informațiile de contact și alte detalii de identificare comercială și
 • informații obținute prin intermediul Site-ului, cum ar fi adresa IP.

De asemenea, BrandSafway poate obține și utiliza date cu caracter personal despre persoanele vizate în alte moduri pentru care BrandSafway trimite o notificare specifică în momentul colectării.

Practicile BrandSafway de protejare a confidențialității în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate respectă principiile de notificare, alegere, responsabilitate pentru un transfer suplimentar, securitate, integritate a datelor și limitare a scopului, acces, precum și recurs, aplicare și răspundere, stabilite în Scutul de confidențialitate.

Notificare

BrandSafway furnizează informații în această politică și în Politica de confidențialitate cu privire la practicile legate de datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, inclusiv tipurile de date cu caracter personal pe care le colectează BrandSafway, tipurile de părți terțe cărora BrandSafway le divulgă datele cu caracter personal și scopurile acestei acțiuni, drepturile și opțiunile pe care persoanele țintă le au la dispoziție pentru limitarea utilizării și divulgării datelor lor cu caracter personal și modul de a contacta BrandSafway cu privire la practicile sale de procesare a datelor cu caracter personal.

Informații relevante pot fi găsite și în notificările asociate cu activitățile specifice de prelucrare a datelor.

Opțiuni

BrandSafway le oferă, în general, persoanelor vizate oportunitatea de a alege dacă datele lor cu caracter personal să fie (i) divulgate terților operatori sau (ii) utilizate pentru un scop care este material diferit de scopurile pentru care informațiile au fost colectate inițial sau autorizate ulterior de către persoana vizată respectivă. În măsura impusă de principiile Scutului de confidențialitate, BrandSafway obține consimțământul pentru anumite utilizări și divulgări ale datelor sensibile. Referitor la utilizarea sau divulgarea de către companie a datelor lor cu caracter personal, persoanele vizate pot contacta BrandSafway utilizând detaliile indicate mai jos. Cu excepția cazului în care BrandSafway le oferă persoanelor vizate o opțiune adecvată, compania utilizează datele cu caracter personal numai în scopuri care sunt material identice cu cele indicate în această politică.

BrandSafway împărtășește datele cu caracter personal ale persoanelor vizate cu afiliații și filialele sale, inclusiv cele enumerate în Anexa 1. BrandSafway poate divulga datele cu caracter personal al persoanelor vizate fără a le oferi oportunitatea de a alege o opțiune și i se poate impune să divulge datele cu caracter personal (i) unor terțe persoane împuternicite în vederea prelucrării de date pe care compania le-a angajat pentru a presta servicii în numele său și conform instrucțiunilor sale, (ii) dacă i se impune să facă acest lucru printr-o lege sau un proces judecătoresc sau (iii) ca răspuns la solicitări legale din partea autorităților publice, inclusiv pentru a respecta cerințe de securitate națională, interes public sau aplicare a legii. De asemenea, BrandSafway își rezervă dreptul de a transfera date cu caracter personal în cazul unui audit sau dacă compania vinde ori transferă toate sau o parte din activitatea ori activele sale (inclusiv în cazul unei fuziuni, achiziții, asocieri în participațiune, reorganizări, dizolvări sau lichidări).

Responsabilitatea pentru transferul suplimentar al datelor cu caracter personal

Această politică și Politica de confidențialitate descriu modul în care BrandSafway împărtășește datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Cu excepția cazurilor permise sau impuse de legea aplicabilă, BrandSafway le oferă persoanelor vizate oportunitatea de a opta pentru transferul datelor lor cu caracter personal către terți operatori. BrandSafway le impune terților operatori cărora le divulgă date cu caracter personal ale persoanelor vizate să se angajeze prin contract (i) să proceseze datele cu caracter personal numai în scopurile limitate și specificate în conformitate cu consimțământul furnizat de persoana vizată respectivă, (ii) să asigure același nivel de protecție a datelor cu caracter personal cu cel care este impus de principiile Scutului de confidențialitate și (iii) să notifice BrandSafway și să înceteze să prelucreze datele cu caracter personal (sau să ia alte măsuri rezonabile și adecvate de remediere) dacă terțul operator stabilește că nu își poate îndeplini obligația de a asigura același nivel de protecție a datelor cu caracter personal cu cel impus de principiile Scutului de confidențialitate.

În legătură cu transferurile datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate către terțe persoane împuternicite în vederea prelucrării, BrandSafway (i) încheie un contract cu fiecare persoană împuternicită în vederea prelucrării, (ii) transferă datele cu caracter personal către fiecare persoană împuternicită în vederea prelucrării numai în scopuri limitate și specificate, (iii) se asigură că persoana împuternicită în vederea prelucrării este obligată să asigure același nivel de protejare a confidențialității datelor cu caracter personal cu cel impus de principiile Scutului de confidențialitate, (iv) ia măsuri rezonabile și adecvate pentru a se asigura că persoana împuternicită prelucrează în mod eficient datele cu caracter personal într-un mod care respectă obligațiile BrandSafway conform principiilor Scutului de confidențialitate, (v) îi impune persoanei împuternicite să notifice BrandSafway dacă persoana împuternicită stabilește că nu își mai poate îndeplini obligația de a asigura același nivel de protecție cu cel impus de principiile Scutului de confidențialitate, (vi) ia măsuri rezonabile și adecvate, în momentul notificării, inclusiv conform punctului (v) de mai sus, pentru a stopa și remedia prelucrarea neautorizată a datelor cu caracter personal de către persoana împuternicită și (vii) furnizează Departamentului de comerț, la cerere, un rezumat sau o copie reprezentativă a prevederilor de confidențialitate relevante din contractul încheiat cu persoana împuternicită în vederea prelucrării. BrandSafway își păstrează răspunderea conform principiilor Scutului de confidențialitate dacă destinatarii unui transfer suplimentar de către terța persoană împuternicită prelucrează date cu caracter personal relevante într-un mod care nu respectă principiile Scutului de confidențialitate, cu excepția cazului în care BrandSafway dovedește că nu este responsabilă pentru evenimentul care a provocat dauna.

Securitate

BrandSafway ia măsuri rezonabile și adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii, luând în considerare riscurile implicate de prelucrare și natura datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor și limitarea scopului

BrandSafway limitează datele cu caracter personal pe care le procesează despre persoanele vizate la ceea ce este relevant pentru scopurile procesării respective. BrandSafway nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în moduri care sunt incompatibile cu scopurile pentru care informațiile au fost colectate sau autorizate ulterior de persoana vizată respectivă. În plus, în măsura necesară pentru aceste scopuri, BrandSafway ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal pe care le prelucrează compania sunt (i) de încredere pentru destinația utilizării acestora și (ii) exacte, complete și actuale. În această privință, BrandSafway se bazează pe persoanele vizate pentru actualizarea și corectarea datelor cu caracter personal, în măsura necesară pentru scopurile pentru care acele informații au fost colectate sau autorizate ulterior. Pentru a-i cere BrandSafway să actualizeze sau să corecteze date cu caracter personal, persoanele vizate pot contacta BrandSafway utilizând detaliile indicate mai jos.

Sub rezerva legii aplicabile, BrandSafway păstrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate într-o formă care identifică sau permite identificarea persoanei vizate respective numai pe perioada de timp în care aceste date servesc unui scop care este compatibil cu scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost colectate sau autorizate ulterior de persoana vizată.

Acces

Persoanele vizate au, în general, dreptul de a accesa propriile date cu caracter personal. În consecință, în cazurile adecvate, BrandSafway le acordă persoanelor vizate acces rezonabil la datele cu caracter personal pe care BrandSafway le păstrează despre acestea. BrandSafway le oferă persoanelor vizate și o oportunitate rezonabilă de a corecta, modifica sau șterge informațiile în cazul în care acestea sunt incorecte sau au fost prelucrate încălcând principiile Scutului de confidențialitate. BrandSafway poate limita sau refuza accesul la datele cu caracter personal în cazul în care cheltuielile sau efortul implicate în furnizarea accesului ar fi prea mari în raport cu riscurile la care este supusă confidențialitatea persoanei vizate în situația respectivă sau în cazul în care ar fi încălcate drepturile altor persoane decât persoana vizată. Persoanele vizate pot solicita acces la datele lor cu caracter personal contactând BrandSafway utilizând detaliile indicate mai jos.

Recurs, aplicare și răspundere

BrandSafway dispune de mecanisme implementate și proiectate pentru a ajuta la asigurarea respectării principiilor Scutului de confidențialitate. BrandSafway realizează anual o evaluare proprie a practicilor sale de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, pentru a verifica dacă atestările și declarațiile pe care BrandSafway le formulează cu privire la practicile sale de protejare a confidențialității conform Scutului de confidențialitate sunt adevărate și dacă practicile de confidențialitate ale BrandSafway au fost implementate așa cum au fost declarate și în conformitate cu principiile Scutului de confidențialitate.

Persoanele vizate pot depune o reclamație referitoare la prelucrarea de către BrandSafway a datelor lor cu caracter personal. BrandSafway va lua măsuri pentru a remedia problemele apărute ca urmare a presupusei nerespectări de către BrandSafway a principiilor Scutului de confidențialitate. Persoanele vizate pot contacta BrandSafway utilizând detaliile de mai jos pentru a formula reclamații referitoare la practicile BrandSafway de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Dacă reclamația unei persoane vizate nu poate fi soluționată prin intermediul proceselor interne ale BrandSafway, BrandSafway va coopera cu JAMS, conform Regulilor internaționale de mediere ale JAMS (disponibile pe website-ul JAMS la adresa www.jamsadr.com/international-mediation-rules). O mediere de către JAMS poate fi începută conform regulilor aplicabile ale JAMS. Mediatorul poate propune orice remediere adecvată, cum ar fi ștergerea datelor cu caracter personal respective, publicarea rezultatelor privind nerespectarea obligațiilor, plata unei compensații pentru pierderile suferite ca rezultat al nerespectării obligațiilor sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei vizate care a formulat reclamația. Mediatorul sau persoana vizată se pot adresa, de asemenea, Comisiei Federale pentru Comerț din S.U.A. (U.S. Federal Trade Commission), care are autoritate de investigare și aplicare a legii asupra BrandSafway. În anumite circumstanțe, persoanele vizate pot avea posibilitatea, de asemenea, de a invoca un arbitraj obligatoriu pentru a adresa reclamații privind respectarea de către BrandSafway a principiilor Scutului de confidențialitate.

Cum puteți contacta BrandSafway

Dacă aveți întrebări sau preocupări referitoare la această Politică sau practicile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către BrandSafway, puteți contacta BrandSafway:

Prin E-mail: data_privacy@brandsafway.com

Prin poștă:

Brand Industrial Services, Inc.

În atenția: Legal Department

1325 Cobb International Drive

Kennesaw, Georgia 30152

sau

Brand Industrial Services, Inc.

În atenția: Legal Department

Regent Park, 299 Kingston Road,

Leatherhead, Surrey, KT22 7SG

Anexa 1

Afiliații și filialele BrandSafway din S.U.A. care aplică Scutul de confidențialitate:

All-American Scaffold, LLC
Aluma Systems Concrete Construction of California, Inc.
Aluma Systems Concrete Construction, LLC
Arrowhead Contractor Supply, Inc.
Atlantic Hoisting & Scaffolding, LLC
B&H Equipment Rental, LLC
Brand Energy Services of California, Inc.
Brand Industrial Project, LLC
Brand Industrial Services, Inc.
Brand Scaffold Services, Inc.
Brand Shared Services LLC
BrandSafway LLC
BrandSafway Services LLC
BrandSafway Solutions LLC
California Safeworks, L.P.
Carrick Holding Company LLC
Century Elevators, Inc.
CL Coatings, Inc.
CL Coatings, LLC
D&M Hoist Leasing Corp.
Empire Refractory Services of Ohio, LLC
Engel Holdings, Inc.
Forming Concepts, Inc.
Gregg Industrial Insulators, Inc.
Gregg Industries, Inc.
HSG Constructors, LLC
Industrial Coatings & Fire Proofing, Inc.
Industrial Coatings & Fire Proofing, LLC
Industrial Maintenance Supply Company
Industrial Sourcing Solution, LLC
Industrial Specialists, LLC
Industrial Specialists of California, Inc.
Industrial Specialty Services, LLC
J.M. Barclay, LLC
Matcor, Inc.
Merico Abatement Contractors, Inc.
Merritt Safety and Environmental Management Corporation
New England Scaffolding & Services, LLC
North American Coatings, LLC
Patent, LLC
Protherm Services Group, LLC
Red Bear Holdings, Inc.
Redi Solutions, LLC
S&E Bridge & Scaffolding, LLC
SafeSource, LLC
SafeWorks Canada, LLC
SafeWorks, LLC
Safway Atlantic, LLC
Scaffold Installation, LLC
SEI Coatings, LLC
Specialized Industrial Maintenance, Inc.
Swing Staging, LLC
Swing Staging Training & Safety, LLC
US Equipment Holding LLC
Waveland Services, Inc.

Reason form