Złóż zapytanie

Warunki korzystania

Niniejsza strona internetowa stanowi dokument prawny, który służy jako nasze Warunki korzystania i reguluje warunki prawne naszej witryny, www.brandsafway.com/, subdomen i wszelkich powiązanych aplikacji internetowych i mobilnych (razem zwanych dalej „Witryną”), będących własnością i obsługiwanych przez Brand Industrial Services.

Terminy pisane wielką literą, o ile nie określono inaczej, mają znaczenie określone w sekcji Definicje poniżej. Niniejsze Warunki korzystania wraz z naszą Polityką prywatności, dowolną umową licencyjną na urządzenia mobilne i innymi opublikowanymi wytycznymi w naszej Witrynie, razem zwane dalej „Warunkami prawnymi”, stanowią kompletną i jedyną umowę między Użytkownikiem a firmą Brand Industrial Services i zastępują wszelkie inne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do naszej Witryny i treści zawartych w niniejszym dokumencie. Możemy zmieniać nasze Warunki prawne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze wersje naszych Warunków prawnych zostaną umieszczone na naszej Witrynie, a przed skorzystaniem z naszej Witryny Użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi Warunkami prawnymi. W przypadku publikacji jakichkolwiek zmian w naszych Warunkach prawnych, Użytkownik wyraża na nie zgodę. W związku z tym należy pamiętać o okresowym przeglądaniu naszych Warunków prawnych, aby upewnić się, że wciąż są one akceptowalne.

Korzystanie z naszej Witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełne przestrzeganie naszych Warunków prawnych. Prosimy dokładnie się z nimi zapoznać. Jeśli Użytkownik nie akceptuje naszych Warunków prawnych, nie powinien odwiedzać ani korzystać z naszej Witryny. Jeśli Użytkownik znalazł się już na Witrynie, ale nie akceptuje naszych Warunków prawnych, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z naszej Witryny.

Data ostatniej aktualizacji naszych Warunków korzystania: 28 grudnia 2017 r.

Definicje:

  • Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy Brand Industrial Services, właściciela Witryny.
  • „Odwiedzający” to osoba, która odwiedziła naszą Witrynę.
  • Nasza „Usługa” reprezentuje zbiorową funkcjonalność i funkcje oferowane przez naszą Witrynę naszym Członkom.
  • „Użytkownik” to zbiorowy identyfikator, który odnosi się do Odwiedzających i Członków.
  • Wszystkie teksty, informacje, grafiki, dźwięki, filmy i dane oferowane za pośrednictwem naszej Witryny są zbiorczo znane jako nasza „Treść”.

Firma Brand Industrial Services udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z naszej Witryny wyłącznie zgodnie z naszymi Warunkami prawnymi. Użytkownik może korzystać z naszej Witryny wyłącznie w celach określonych w naszych Warunkach prawnych; każde inne użycie stanowi naruszenie niniejszej licencji i spowoduje cofnięcie członkostwa.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z naszej Witryny. Brand Industrial Services zastrzega sobie prawo do zbadania skarg lub zgłoszonych naruszeń naszych Warunków prawnych oraz do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za stosowne, w tym, ale nie wyłącznie, do anulowania konta Członka, zgłaszania podejrzanych nielegalnych działań organom ścigania, organom nadzorującym lub innym organom trzecim oraz ujawniania wszelkich informacji, niezbędnych lub odpowiednich dla takich osób lub podmiotów, związanych z profilem, adresami e-mail, historią użytkowania, opublikowanymi materiałami, adresami IP i informacjami o ruchu, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Nasza Witryna może zawierać nasze znaki usługowe lub znaki towarowe, jak również znaki naszych spółek stowarzyszonych lub innych firm, w formie tekstu, grafiki i logo. Korzystanie z naszej Witryny nie stanowi żadnego prawa ani licencji do używania takich znaków usługowych/znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku usługowego/znaku towarowego. Nasza Witryna a jest również chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich. Kopiowanie, redystrybucja, użytkowanie lub publikowanie przez Użytkownika jakiejkolwiek części naszej Witryny jest surowo zabronione. Korzystanie z naszej Witryny nie zapewnia żadnych praw własności na naszej Witrynie

Nasza Witryna może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich. Łącza te są dostępne wyłącznie dla wygody Użytkownika. Zamieszczając łącza do takich stron internetowych, nie tworzymy powiązań z takimi stronami osób trzecich ani nie sponsorujemy ich. Umieszczenie łącz w naszej Witrynie nie stanowi żadnego poparcia, gwarancji, aprobaty lub rekomendacji takich stron internetowych osób trzecich. Brand Industrial Services nie ma kontroli nad dokumentami prawnymi i praktykami dotyczącymi prywatności stron internetowych osób trzecich; w związku z tym Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko.

Firma Brand Industrial Services zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej Zawartości i funkcji naszej Witryny w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Mimo że nasza Witryna jest obecnie dostępna za darmo, możemy rozpocząć pobieranie opłat za korzystanie z całości lub części jej funkcji w dowolnym czasie, bez powiadomienia. Nasza Witryna może być czasem chwilowo niedostępna z powodu konserwacji lub z innych powodów. Brand Industrial Services nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do lub modyfikację Zawartości Członków. Brand Industrial Services nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki techniczne lub inne problemy związane z siecią lub serwisem telefonicznym, systemami komputerowymi, serwerami lub dostawcami, sprzętem komputerowym lub telefonem komórkowym, Witryną, awarie e-mail lub odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w sieci Internet, lub jakąkolwiek ich kombinację, w tym obrażenia lub uszkodzenie czyjegoś komputera, telefonu komórkowego lub innego sprzętu lub Witryny, związane lub wynikające z użytkowania, przesyłania lub pobierania materiałów w związku z naszą Witryną. Firma Brand Industrial Services w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym wszelkie straty lub szkody, obrażenia ciała lub śmierć, wynikające z korzystania przez Użytkownika z naszej Witryny lub jakichkolwiek interakcji między Użytkownikami naszej Witryny, zarówno w sieci, jak i poza nią.

NASZA WITRYNA JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST”, „JAK DOSTĘPNA”, Z „WSZELKIMI WADAMI”, A WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE (W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WYŁĄCZENIE DOMNIEMANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). NASZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. Brand Industrial Services, W TYM WSZYSTKIE NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE, NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY, POZA OKREŚLONĄ W NASZYCH WARUNKACH PRAWNYCH. Brand Industrial Services NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE OBIECUJE KONKRETNYCH WYNIKÓW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z NASZEJ WITRYNY. Brand Industrial Services NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE NASZA WITRYNA JEST DOKŁADNA, KOMPLETNA, NIEZAWODNA, AKTUALNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW LUB ŻE JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS KORZYSTANIA I POBIERANIA TAKICH TREŚCI ORAZ KORZYSTAĆ Z UZNANYCH W BRANŻY PROGRAMÓW DO WYKRYWANIA I USUWANIA WIRUSÓW. NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSY W JAKIŚ SPOSÓB PRZYPISANE NASZEJ WITRYNIE. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z NASZEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z NIEJ ORAZ ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE UŻYTKOWNIKOWI, URZĄDZENIU MOBILNEMU LUB SYSTEMOWI KOMPUTEROWEMU, LUB ZA INNE SZKODY, KTÓRE MOGĄ Z TEGO WYNIKNĄĆ. MY, A TAKŻE WSZYSTKIE NASZE SPÓŁKI STOWARZYSZONE, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY ZA UTRATĘ DOCHODÓW, FIRMY, ZYSKÓW, SPORÓW SĄDOWYCH ITP.), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NEGACJA I OGRANICZENIE SZKÓD, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, SĄ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A Brand Industrial Services. NASZA WITRYNA NIE BYŁABY DOSTARCZANA BEZ TAKICH OGRANICZEŃ. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, CZY TO USTNE, CZY PISEMNE, UZYSKANE OD NAS ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY, NIE BĘDĄ STANOWIĆ ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, KTÓRE NIE SĄ WYRAŹNIE OKREŚLONE W NASZYCH WARUNKACH PRAWNYCH.

Brand Industrial Services, a także wszystkie nasze spółki stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia, roszczenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które w jakikolwiek sposób wynikają z (a) błędów lub pominięć na naszej Witrynie; (b) niedostępności lub przerwanego działania naszej Witryny; (c) korzystania z naszej Witryny; lub (d) jakiegokolwiek opóźnienia lub awarii działania naszej Witryny.

W ŻADNYM WYPADKU Brand Industrial Services LUB JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB REPRESYJNE SZKODY, W TYM ZA WSZELKIE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY, NAWET JEŚLI FIRMA Brand Industrial Services JEST ŚWIADOMA LUB ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY Brand Industrial Services WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z NASZEJ WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Nasze Warunki prawne będą traktowane tak, jakby zostały przeprowadzone i wykonane w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych, oraz podlegają i interpretowane będą zgodnie z prawem stanu Georgia i Stanów Zjednoczonych, bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji praw. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej i miejscowej takich sądów. Wszelkie roszczenia podjęte przez Użytkownika w odniesieniu do naszej Witryny muszą zostać wniesiona w ciągu jednego (1) roku po powstaniu roszczenia, gdyż w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu. Jeśli jakakolwiek część naszych Warunków prawnych zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. W zakresie, w jakim wszelka Zawartość znajdująca się w naszej Witrynie jest sprzeczna lub niezgodna z naszymi Warunkami prawnymi, pierwszeństwo mają nasze Warunki prawne. Nasze zaniechanie egzekwowania jakichkolwiek postanowień naszych Warunków prawnych nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia ani za prawo do egzekwowania takiego postanowienia. Prawa Brand Industrial Services na mocy naszych Warunków prawnych pozostają w mocy po rozwiązaniu naszych Warunków prawnych.

Reason form