Tarcza Prywatności UE oraz Wlk. Brytanii-USA Polityka prywatności Osób objętych ochroną

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2019 r.

Firma Brand Industrial Services, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych, wymienione w Załączniku 1, (razem zwanymi dalej „BrandSafway”) szanują obawy Użytkownika dotyczące prywatności. BrandSafway uczestniczy w programie Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności”) opracowanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. BrandSafway zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do Danych osobowych Osób objętych ochroną, które firma otrzymuje od UE i Wielkiej Brytanii w oparciu o Tarczę Prywatności. Niniejsza Polityka opisuje, jak BrandSafway wdraża Zasady Tarczy Prywatności dla Danych osobowych Osób objętych ochroną.

Dla celów niniejszej polityki:

„BrandSafway” oznacza globalne spółki zależne i stowarzyszone z Brand Industrial Services, Inc.

„Osoba objęta ochroną” oznacza każdą osobę fizyczną, która przebywa w UE bądź Wielkiej Brytanii, ale nie obejmuje żadnej osoby działającej w charakterze Pracownika.

„Administrator danych” oznacza osobę lub organizację, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i środki przetwarzania Danych osobowych.

„Klient” oznacza każdy podmiot, który otrzymuje towary lub usługi od BrandSafway, w tym, ale nie wyłącznie, towary lub usługi związane z dostępem do pracy, powłokami przemysłowymi, izolacją przemysłową, ochroną ogniową, materiałami ogniotrwałymi, szalunkami i podporami, zarządzaniem korozją pod izolacją, metodą TDW, izolacją linii oraz ochroną katodową.

„Pracownik” oznacza każdego obecnego, byłego lub potencjalnego pracownika, w tym każdego pracownika czasowego, stażystę, innego niestałego pracownika, wykonawcę lub konsultanta BrandSafway, który znajduje się w UE bądź Wielkiej Brytanii.

„UE” oznacza Unie Europejską oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, w tym Dane wrażliwe, które są (i) na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, (ii) otrzymane przez BrandSafway w USA z UE bądź Wielkiej Brytanii oraz (iii) zarejestrowane w dowolnej formie.

„Zasady Tarczy Prywatności” to Zasady i Uzupełniające zasady Tarczy Prywatności.

„Podmiot przetwarzający” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora danych.

„Dane wrażliwe” oznaczają Dane osobowe określające warunki medyczne lub zdrowotne, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, życie seksualne, popełnienie lub domniemane popełnienie przestępstwa, wszelkie postępowania dotyczące popełnionego lub domniemanego popełnienia przestępstwa przez osobę fizyczną lub zakończenie takich postępowań, lub wyrok dowolnego sądu w takich postępowaniach.

Certyfikat Tarczy Prywatności BrandSafway wraz z dodatkowymi informacjami na temat Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie https: //www.privacyshield.gov/. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na witrynie www.brandsafway.com („Witryna”) można znaleźć w Polityce prywatności firmy BrandSafway.

Rodzaje Danych osobowych zbieranych przez BrandSafway

BrandSafway może uzyskiwać i przetwarzać określone Dane osobowe dotyczące Osób objętych ochroną, takie jak dane kontaktowe, w związku z:

 • dostarczaniem towarów i usług;
 • przetwarzaniem transakcji biznesowych i powiązanymi działaniami;
 • zarządzaniem relacjami z klientami, dostawcami i sprzedawcami;
 • odpowiadaniem na zapytania Osób objętych ochroną lub komunikowaniem się z Osobami objętymi ochroną w sprawie zapytań lub komentarzy;
 • korzystaniem z Witryny przez Osoby objęte ochroną;
 • egzekwowaniem warunków umowy lub obroną roszczeń i pozwów;
 • usługami marketingowymi;
 • prowadzeniem, oceną i doskonaleniem działalności BrandSafway (w tym rozwojem nowych usług; poprawianiem i doskonaleniem usług; zarządzaniem komunikacją; analizowaniem usług; prowadzeniem księgowości, audytem, analizami finansowymi i ekonomicznymi oraz innymi funkcjami wewnętrznymi);
 • ochroną przed, identyfikowaniem i zapobieganiem oszustwom i innym nielegalnym działaniom, badaniem incydentów lub obroną roszczeń i innych zobowiązań; oraz
 • przestrzeganiem i egzekwowaniem obowiązujących wymagań prawnych, odpowiednich norm branżowych i zasad BrandSafway.

Rodzaje Danych osobowych, które BrandSafway gromadzi o Osobach objętych ochroną, obejmują:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane umożliwiające identyfikację firmy; oraz
 • informacje zebrane z pomocą Witryny, jak np. adres IP.

BrandSafway może również uzyskiwać i wykorzystywać Dane osobowe Osoby objętej ochroną w inny sposób, w przypadku czego BrandSafway dostarcza szczegółowe zawiadomienie w momencie gromadzenia.

Praktyki w zakresie prywatności stosowane przez BrandSafway w kontekście przetwarzania Danych osobowych Osób objętych ochroną są zgodne z Zasadami zachowania poufności Tarczy Prywatności dotyczącymi Zawiadamiania; Wyboru; Odpowiedzialności za dalszy transfer; Bezpieczeństwa; Integralności danych i Ograniczeń celu; Dostępu; oraz Mechanizmu ochrony, Egzekwowania i Odpowiedzialności.

Zawiadamianie

BrandSafway dostarcza w niniejszych Zasadach i Polityce prywatności informacji dotyczących praktyk w zakresie Danych osobowych Osób objętych ochroną, w tym rodzajów Danych osobowych zbieranych przez BrandSafway, rodzajów stron trzecich, którym BrandSafway ujawnia dane osobowe oraz celów, w jakich się to odbywa, praw i możliwości Osoby objęte ochroną posiadają do ograniczania wykorzystania i ujawniania swoich Danych osobowych oraz sposobu kontaktowania się z BrandSafway w zakresie praktyk związanych z Danymi osobowymi.

Istotne informacje można również znaleźć w zawiadomieniach dotyczących określonych czynności przetwarzania danych.

Wybór

BrandSafway zasadniczo oferuje Osobom objętym ochroną możliwość wyboru, czy ich Dane osobowe mogą zostać (i) ujawnione zewnętrznym Administratorom danych lub (ii) wykorzystane w celu istotnie różnym od celów, dla których informacje zostały pierwotnie zgromadzone lub później autoryzowane przez odpowiednią Osobę objętą ochroną. W zakresie wymaganym przez Zasady Tarczy Prywatności, BrandSafway uzyskuje zgodę wyrażoną na określone zastosowania i ujawnienia Danych wrażliwych. Osoby objęte ochroną mogą kontaktować się z BrandSafway w sposób wskazany poniżej w odniesieniu do wykorzystania lub ujawnienia przez firmę ich Danych osobowych. O ile BrandSafway nie zaoferuje Osobom objętym ochroną odpowiedniego wyboru, firma wykorzysta Dane osobowe wyłącznie w celach zasadniczo podobnych do tych wskazanych w niniejszych zasadach.

Firma BrandSafway udostępnia Dane osobowe Osób objętych ochroną swoim partnerom i filiom, w tym wymienionym w Załączniku 1. Firma BrandSafway może ujawnić Dane osobowe Osoby objętej ochroną nie oferując możliwości rezygnacji i może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych (i) zewnętrznym Administratorom danych, których firma zachowała w celu świadczenia usług w jej imieniu i zgodnie z jej instrukcjami, (ii) jeżeli jest to wymagane przez prawo lub proces prawny, lub (iii) w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego lub ścigania. BrandSafway zastrzega sobie również prawo do przekazywania Danych osobowych w przypadku audytu lub jeśli firma sprzedaje lub przenosi całość lub część swojej działalności lub aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Odpowiedzialność za dalszy transfer Danych osobowych

Niniejsze Zasady i Polityka prywatności opisują udostępnianie przez BrandSafway Danych osobowych Osób objętych ochroną.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo, BrandSafway daje Osobom objętym ochroną możliwość zrezygnowania z udostępniania swoich Danych osobowych zewnętrznym Administratorom danych. BrandSafway wymaga, aby zewnętrzni Administratorzy danych, którym ujawnia Dane osobowe Osób objętych ochroną, wyrazili zgodę na przetwarzanie (i) Danych osobowych tylko w ograniczonych i określonych celach zgodnych z zezwoleniem udzielonym przez odpowiednią Osobę objętą ochroną, (ii) zapewnili ten sam poziom ochrony Danych osobowych, co określony w Zasadach Tarczy Prywatności, oraz (iii) powiadomili BrandSafway i zaprzestali przetwarzania Danych osobowych (lub podjęli inne uzasadnione i odpowiednie kroki naprawcze), jeśli zewnętrzny Administrator danych uzna, że nie może spełnić obowiązku dostarczenia takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak wymagają tego Zasady Tarczy Prywatności.

W odniesieniu do przekazywania Danych osobowych Osób objętych ochroną do podmiotów zewnętrznych, BrandSafway (i) zawiera umowę z każdym odpowiednim Administratorem danych, (ii) przekazuje Dane osobowe do każdego takiego Administratora danych jedynie w ograniczonych i określonych celach, (iii) stwierdza, że Administrator danych jest zobowiązany do zapewnienia Danym osobowym co najmniej takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki jest wymagany przez Zasady Tarczy Prywatności, (iv) podejmuje uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Administrator danych skutecznie przetwarza Dane osobowe w sposób zgodny ze zobowiązaniami BrandSafway wynikającymi z Zasad Tarczy Prywatności, (v) wymaga, aby Administrator danych powiadomił BrandSafway, jeśli uzna, że nie może już spełnić obowiązku zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, (vi) po powiadomieniu, o którym mowa w punkcie (v) powyżej, podejmuje rozsądne i odpowiednie kroki w celu zatrzymania i naprawienia nieautoryzowanego przetwarzania Danych osobowych przez Administratora danych, oraz (vii) dostarcza na żądanie podsumowanie lub reprezentatywną kopię odpowiednich postanowień dotyczących prywatności umowy na przetwarzanie danych do Departamentu Handlu. Firma BrandSafway pozostaje odpowiedzialna zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, jeśli jej zewnętrzny Administrator danych wtórnie przekazuje ważne dla odbiorców procesu Dane Osobowe w sposób niezgodny z Zasadami Tarczy Prywatności, chyba że BrandSafway udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę.

Bezpieczeństwo

BrandSafway podejmuje uzasadnione i odpowiednie środki w celu ochrony Danych osobowych Osób objętych ochroną przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakterem Danych osobowych.

Integralność danych i Ograniczenie celu

BrandSafway ogranicza Dane osobowe Osoby objętej ochroną, które przetwarza, do tych, które są istotne dla celów konkretnego przetwarzania. BrandSafway nie przetwarza Danych osobowych Osób objętych ochroną w sposób niezgodny z celami, dla których dane zostały zebrane lub później autoryzowane przez Osobę objętą ochroną. Ponadto, w zakresie niezbędnym do tych celów, BrandSafway podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe, które przetwarza firma, są (i) wiarygodne dla zamierzonego zastosowania oraz (ii) dokładne, kompletne i aktualne. W związku z tym BrandSafway polega na Osobie objętej ochroną w zakresie aktualizacji i korekty odpowiednich Danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów, dla których dane zostały zebrane lub później autoryzowane. Osoby objęte ochroną mogą kontaktować się z BrandSafway w sposób wskazany poniżej, aby zażądać od BrandSafway aktualizacji lub poprawienia odpowiednich Danych osobowych.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, BrandSafway przechowuje Dane osobowe Osoby objętej ochroną w formie, która identyfikuje lub umożliwia identyfikację odpowiedniej Osoby objętej ochroną, tylko tak długo, jak służy to celowi, który jest zgodny z celami, dla których Dane osobowe zostały zebrane lub później autoryzowane przez Osobę objętą ochroną.

Dostęp

Osoby objęte ochroną mają na ogół prawo dostępu do swoich Danych osobowych. W związku z tym, w stosownych przypadkach, BrandSafway zapewnia Osobom objętym ochroną uzasadniony dostęp do Danych osobowych, które przechowuje. BrandSafway zapewnia Osobom objętym ochroną także uzasadnioną możliwość poprawienia, zmiany lub usunięcia informacji w przypadkach, gdy są one niedokładne lub zostały przetworzona z naruszeniem Zasad Tarczy Prywatności, w zależności od sytuacji. BrandSafway może ograniczyć lub zablokować dostęp do Danych osobowych, jeżeli ciężar lub koszty związane z udostępnieniem byłyby nieproporcjonalne do ryzyka dla prywatności Osób objętych ochroną w danym przypadku lub gdyby naruszone zostały prawa osób innych niż Osoba objęta ochroną. Osoby objęte ochroną mogą żądać dostępu do swoich Danych osobowych, kontaktując się z BrandSafway, jak wskazano poniżej.

Mechanizm ochrony, Egzekwowanie i Odpowiedzialność

BrandSafway posiada mechanizmy zapewniające zgodność z Zasadami Tarczy Prywatności. BrandSafway przeprowadza coroczną samoocenę praktyk w zakresie Danych osobowych Osób objętych ochroną w celu zweryfikowania, czy zaświadczenia i oświadczenia, które BrandSafway składa w sprawie praktyk dotyczących prywatności w ramach Tarczy Prywatności są prawdziwe i że praktyki ochrony prywatności BrandSafway zostały wdrożone zgodnie z zasadami Tarcza Prywatności.

Osoby objęte ochroną mogą wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Danych osobowych przez BrandSafway. BrandSafway podejmie kroki w celu rozwiązania problemów wynikających z rzekomego nieprzestrzegania Zasad Tarczy Prywatności. Osoby objęte ochroną mogą kontaktować się z BrandSafway w sposób opisany poniżej w sprawie skarg dotyczących praktyk obejmujących Dane osobowe Osób objętych ochroną.

Jeśli skarga Osoby objętej ochroną nie może zostać rozwiązana za pośrednictwem wewnętrznych procesów BrandSafway, BrandSafway będzie współpracować z JAMS zgodnie z międzynarodowymi zasadami mediacji JAMS, dostępnymi na stronie internetowej JAMS pod adresem www.jamsadr.com/international-mediation-rules. Pośrednictwo JAMS może zostać rozpoczęte zgodnie z odpowiednimi zasadami JAMS. Mediator może zaproponować wszelkie odpowiednie środki zaradcze, takie jak usunięcie odpowiednich Danych osobowych, upublicznienie wyników niezgodności, wypłatę odszkodowania za straty poniesione w wyniku niezgodności lub zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Osób objętych ochroną, które wniosły skargę. Mediator lub Osoba objęta ochroną może również przekazać sprawę do Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, która ma uprawnienia do dochodzenia w zakresie Tarczy Prywatności i egzekwowania prawa w stosunku do BrandSafway. W pewnych okolicznościach Osoby objęte ochroną mogą również być w stanie powołać się na wiążący arbitraż w celu rozpatrzenia skarg dotyczących zgodności BrandSafway z Zasadami Tarcza Prywatności.

Kontakt z BrandSafway

Aby skontaktować się z BrandSafway w związku z pytaniami lub wątpliwościami dotyczącymi niniejszej Polityki lub praktyk związanych z Danymi osobowymi Osób objętych ochroną:

E-mail: data_privacy@brandsafway.com

Adres:

Brand Industrial Services, Inc.

Attn: Legal Department

1325 Cobb International Drive

Kennesaw, Georgia 30152

lub

Brand Industrial Services, Inc.

Attn: Legal Department

Regent Park, 299 Kingston Road,

Leatherhead, Surrey, KT22 7SG

Załącznik 1

Amerykańskie oddziały i spółki zależne BrandSafway, zachowujące zgodność z Tarczą Prywatności:

All-American Scaffold, LLC
Aluma Systems Concrete Construction of California, Inc.
Aluma Systems Concrete Construction, LLC
Arrowhead Contractor Supply, Inc.
Atlantic Hoisting & Scaffolding, LLC
B&H Equipment Rental, LLC
Brand Energy Services of California, Inc.
Brand Industrial Project, LLC
Brand Industrial Services, Inc.
Brand Scaffold Services, Inc.
Brand Shared Services LLC
BrandSafway LLC
BrandSafway Services LLC
BrandSafway Solutions LLC
California Safeworks, L.P.
Carrick Holding Company LLC
Century Elevators, Inc.
CL Coatings, Inc.
CL Coatings, LLC
D&M Hoist Leasing Corp.
Empire Refractory Services of Ohio, LLC
Engel Holdings, Inc.
Forming Concepts, Inc.
Gregg Industrial Insulators, Inc.
Gregg Industries, Inc.
HSG Constructors, LLC
Industrial Coatings & Fire Proofing, Inc.
Industrial Coatings & Fire Proofing, LLC
Industrial Maintenance Supply Company
Industrial Sourcing Solution, LLC
Industrial Specialists, LLC
Industrial Specialists of California, Inc.
Industrial Specialty Services, LLC
J.M. Barclay, LLC
Matcor, Inc.
Merico Abatement Contractors, Inc.
Merritt Safety and Environmental Management Corporation
New England Scaffolding & Services, LLC
North American Coatings, LLC
Patent, LLC
Protherm Services Group, LLC
Red Bear Holdings, Inc.
Redi Solutions, LLC
S&E Bridge & Scaffolding, LLC
SafeSource, LLC
SafeWorks Canada, LLC
SafeWorks, LLC
Safway Atlantic, LLC
Scaffold Installation, LLC
SEI Coatings, LLC
Specialized Industrial Maintenance, Inc.
Swing Staging, LLC
Swing Staging Training & Safety, LLC
US Equipment Holding LLC
Waveland Services, Inc.

Reason form