Złóż zapytanie

Tarcza Prywatności UE-USA: Polityka prywatności osób objętych ochroną danych

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada, 2022 r.

BrandSafway1 szanuje obawy związane z prywatnością danych.  BrandSafway uczestniczy w programie Tarczy Prywatności UE-USA („Tarcza Prywatności”) wydanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.  BrandSafway zobowiązuje się do przestrzegania zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do danych osobowych osób objętych ochroną danych, które firma otrzymuje z UE i Wielkiej Brytanii na podstawie Tarczy Prywatności.  Niniejsza Polityka opisuje, w jaki sposób BrandSafway stosuje się do zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do danych osobowych osób objętych ochroną danych.

Na potrzeby niniejszej Polityki:

„ BrandSafway ” oznacza firmę Brand Industrial Services, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych wymienione w Załączniku 1 poniżej.

„Osoba objęta ochroną danych” to każda osoba fizyczna, która znajduje się na terenie UE lub Wielkiej Brytanii, z wykluczeniem osób fizycznych działających w charakterze pracowników.

„Administrator” to osoba lub organizacja, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

„Klient” to każdy podmiot, który otrzymuje towary lub usługi od firmy BrandSafway, w tym między innymi towary lub usługi związane z dostępem do pracy, powłokami przemysłowymi, izolacją przemysłową, ochroną ogniową, materiałami ogniotrwałymi, formowaniem i systemem podpór, zarządzaniem CUI, technologią TDW, izolacją przewodów i ochroną katodową.

„Pracownik” to każdy obecny, były lub potencjalny pracownik, w tym każdy pracownik tymczasowy, stażysta, inny pracownik niezatrudniony na stałe, wykonawca lub konsultant firmy BrandSafway, który znajduje się na terenie UE lub Wielkiej Brytanii.

„UE” to Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, w tym dane wrażliwe, czyli (i) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, (ii) otrzymane przez firmę BrandSafway z UE lub Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych oraz (iii) zapisane w dowolnej formie.

„Zasady Tarczy Prywatności” to zasady ogólne i zasady uzupełniające Tarczy Prywatności.

„Przetwórca danych” to każda osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

„Dane wrażliwe” to dane osobowe informujące o stanie zdrowia lub stanie chorobowym, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, życiu seksualnym, popełnieniu lub domniemanym popełnieniu przestępstwa, postępowaniu w sprawie rzeczywistego lub domniemanego przestępstwa popełnionego przez osobę fizyczną, zarządzeniu takiego postępowania lub wyroku wydanym przez jakikolwiek sąd w związku z takim postępowaniem.

„UK” to Wielka Brytania.

Certyfikat Tarczy Prywatności BrandSafway wraz z dodatkowymi informacjami na temat Tarczy Prywatności jest dostępny pod adresemhttps://www.privacyshield.gov/. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.brandsafway.com („strona internetowa”) można znaleźć w Polityce prywatności firmy BrandSafway.

Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez firmę BrandSafway 

BrandSafway może pozyskiwać i przetwarzać określone dane osobowe dotyczące osób objętych ochroną, takie jak dane kontaktowe, w związku z:

 • dostarczaniem towarów lub usług;
 • przetwarzaniem transakcji biznesowych i powiązanymi czynnościami;
 • zarządzaniem relacjami z klientami, dostawcami i sprzedawcami;
 • odpowiadaniem na zapytania osób objętych ochroną danych lub komunikowaniem się z osobami objętymi ochroną danych w sprawie pytań lub komentarzy;
 • korzystaniem ze strony internetowej przez osoby objęte ochroną danych;
 • egzekwowaniem postanowień umownych lub obroną w ramach roszczeń i procesów sądowych;
 • usługami marketingowymi;
 • prowadzeniem, ocenianiem i ulepszaniem działalności firmy BrandSafway (w tym rozwijaniem nowych usług; ulepszaniem istniejących usług; zarządzaniem komunikacją; usługami analitycznymi; oraz działaniami w zakresie księgowości, audytu, analiz finansowych i ekonomicznych oraz innych funkcji wewnętrznych);
 • identyfikacją, zapobieganiem i ochroną przed oszustwami oraz innymi działaniami bezprawnymi, badaniem incydentów lub odpowiedzią na roszczenia i inne zobowiązania; oraz
 • przestrzeganiem i egzekwowaniem obowiązujących wymogów prawnych, odpowiednich standardów branżowych i polityk firmy BrandSafway.

 Rodzaje danych osobowych, które BrandSafway gromadzi na temat osób objętych ochroną danych: 

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane identyfikacyjne firmy; oraz
 • informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej, takie jak adres IP.

Firma BrandSafway może również pozyskiwać i wykorzystywać dane osobowe osób objętych ochroną danych w inny sposób, o którym firma BrandSafway informuje w momencie gromadzenia owych danych.  

Praktyki firmy BrandSafway w zakresie ochrony prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych osób objętych ochroną danych są zgodne z zawartymi w Tarczy Prywatności: Zasadami powiadamiania; Wyborem; Odpowiedzialnością za dalsze przekazywanie; Bezpieczeństwem; Integralnością danych i ograniczeniem celów; Dostępem; oraz Odwołaniem, egzekwowaniem i odpowiedzialnością prawną.

Powiadomienie

Firma BrandSafway podaje w niniejszej Polityce oraz w Polityce prywatności informacje o swoich praktykach dotyczących danych osobowych osób objętych ochroną danych, w tym o rodzajach danych osobowych gromadzonych przez BrandSafway, rodzajach stron trzecich, którym BrandSafway ujawnia dane osobowe, oraz cele, dla których to robi, prawach i wyborach osób objętych ochroną danych w zakresie ograniczania wykorzystywania i ujawniania ich danych osobowych oraz sposobu kontaktowania się z BrandSafway w sprawie praktyk firmy dotyczących danych osobowych.

Odpowiednie informacje można również znaleźć w powiadomieniach dotyczących określonych czynności związanych z przetwarzaniem danych.

Wybór

BrandSafway umożliwia osobom objętym ochroną danych podjęcie decyzji, czy ich dane osobowe mogą być (i) ujawniane zewnętrznym administratorom lub (ii) wykorzystywane do celów istotnie różniących się od celów, dla których informacje zostały pierwotnie zgromadzone albo osoba objęta ochroną danych autoryzowała później ich użycie. W zakresie wymaganym przez Zasady Tarczy Prywatności firma BrandSafway otrzymuje zgodę na określone wykorzystanie i ujawnienie danych wrażliwych. Osoby objęte ochroną danych mogą skontaktować się z BrandSafway w sposób wskazany poniżej w sprawie wykorzystania lub ujawnienia ich danych osobowych przez firmę. Jeśli firma BrandSafway nie oferuje osobom objętym ochroną danych wyboru, oznacza to, że firma wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów, które są zasadniczo takie same, jak te przedstawione w niniejszej Polityce.

Udostępnianie danych osobowych osoby objętej ochroną danych

BrandSafway udostępnia dane osobowe osoby objętej ochroną danych swoim spółkom zależnym i stowarzyszonym (może to być dowolny podmiot w sieci spółek BrandSafway, w tym podmioty wymienione wśród spółek BrandSafway na stronie PrivacyShield.gov) w celu prowadzenia działalności BrandSafway oraz dostarczania produktów i usług BrandSafway.  Firma BrandSafway może również udostępniać dane osobowe osoby objętej ochroną danych zewnętrznym przetwórcom danych, zatrudnionych przez firmę w celu świadczenia usług w jej imieniu i zgodnie z jej poleceniami, takich jak hosting strony internetowej, analiza danych, przetwarzanie i autoryzacja płatności, realizacja zamówień, transport, marketing, obsługa klienta oraz zapobieganie oszustwom.  Ci zewnętrzni przetwórcy danych mogą wykorzystywać dane osobowe osoby objętej ochroną danych wyłącznie w imieniu BrandSafway i zgodnie z poleceniami BrandSafway w celu świadczenia usług na rzecz firmy BrandSafway, takich jak te opisane powyżej.  Firma BrandSafway może ujawnić dane osobowe osoby objętej ochroną danych bez zaoferowania jej możliwości niewyrażenia zgody i może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych (i) zewnętrznym przetwórcom danych, zatrudnionych przez firmę w celu świadczenia usług w jej imieniu i zgodnie z jej poleceniami, (ii) jeśli wymaga tego prawo lub proces prawny, lub (iii) w odpowiedzi na prawowite żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego lub egzekwowania prawa. Firma BrandSafway zastrzega sobie również prawo do przekazania danych osobowych w ramach audytu lub jeśli firma sprzeda albo przeniesie całość lub część swojej działalności bądź aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, utworzenia spółki typu joint venture, reorganizacji, zamknięcia lub likwidacji działalności).

Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie danych osobowych

Niniejsza Polityka i Polityka prywatności opisuje sposób udostępniania danych osobowych osób objętych ochroną danych przez firmę BrandSafway.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo firma BrandSafway zapewnia osobom objętym ochroną danych możliwość niewyrażenia zgody na udostępnianie ich danych osobowych administratorom zewnętrznym. Firma BrandSafway wymaga od administratorów zewnętrznych, którym ujawnia dane osobowe osoby objętej ochroną danych, aby zobowiązali się umownie do (i) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ograniczonych i określonych celach spójnych ze zgodą udzieloną przez osobę objętą ochroną danych, (ii) zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych określonego przez zasady Tarczy Prywatności oraz (iii) powiadomienia firmy BrandSafway i zaprzestania przetwarzania danych osobowych (lub podjęcia innych uzasadnionych i odpowiednich kroków naprawczych), jeśli administrator zewnętrzny stwierdzi, że nie jest w stanie spełnić swojego obowiązku zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych określonego przez zasady Tarczy Prywatności.

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych osób objętych ochroną danych zewnętrznym przetwórcom danych firma BrandSafway (i) zawiera umowę z każdym przetwórcom danych, (ii) przekazuje dane osobowe każdemu takiemu przetwórcy danych wyłącznie w ograniczonych i określonych celach, (iii) upewnia się, że przetwórca danych spełnia swój obowiązek zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych określonego przez zasady Tarczy Prywatności, (iv) podejmuje rozsądne i odpowiednie kroki w celu zapewnienia, by przetwórca danych przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z zobowiązaniami BrandSafway w ramach zasad Tarczy Prywatności, (v) wymaga od przetwórcy danych powiadomienia BrandSafway o niemożności spełnienia swojego obowiązku zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych określonego przez zasady Tarczy Prywatności, (vi) po powiadomieniu, w tym na podstawie powyższego punktu (v), podejmie rozsądne i odpowiednie kroki w celu zaprzestania nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych przez przetwórcę danych, oraz (vii) dostarczy Departamentowi Handlu, na żądanie, podsumowanie lub kopię odpowiednich postanowień dotyczących prywatności z umowy z przetwórcą danych. Firma BrandSafway ponosi odpowiedzialność na mocy zasad Tarczy Prywatności, jeśli zewnętrzny przetwórca danych zatrudniony przez firmę przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z zasadami Tarczy Prywatności, chyba że BrandSafway udowodni, iż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

Bezpieczeństwo danych

Firma BrandSafway podejmuje uzasadnione i odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych osoby objętej ochroną danych przed zaginięciem, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich charakter.

Integralność danych i ograniczenie celów

Firma BrandSafway ogranicza przetwarzanie danych osobowych osób objętych ochroną danych do celów istotnych dla konkretnego przetwarzania danych. Firma BrandSafway nie przetwarza danych osobowych osób objętych ochroną danych w sposób niezgodny z celami, dla których informacje zostały zgromadzone lub osoba objęta ochroną danych autoryzowała później ich użycie. Ponadto, w zakresie niezbędnym dla tych celów, firma BrandSafway podejmuje rozsądne kroki w celu zapewnienia, by dane osobowe przetwarzane przez firmę były (i) wiarygodne dla celów, jakim mają służyć, oraz (ii) dokładne, kompletne i aktualne. W związku z tym firma BrandSafway zdaje się na osoby objęte ochroną danych w ramach zaktualizowania i skorygowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów, dla których informacje zostały zgromadzone lub autoryzowane później do użycia. Osoby objęte ochroną danych mogą skontaktować się z BrandSafway w sposób wskazany poniżej, aby zażądać aktualizacji lub korekty ich danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma BrandSafway przechowuje dane osobowe osoby objętej ochroną danych w formie identyfikującej lub umożliwiającej identyfikację odpowiedniej osoby objętej ochroną tylko tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia celów, dla których owe dane osobowe zostały zgromadzone lub osoba objęta ochroną danych autoryzowała później ich użycie.

Dostęp do danych

Osoby objęte ochroną danych mają zazwyczaj prawo dostępu do swoich danych osobowych. W związku z tym w stosownych przypadkach BrandSafway zapewnia osobom objętym ochroną danych dostęp do ich danych osobowych przechowywanych przez BrandSafway. Firma BrandSafway umożliwia również osobom objętym ochroną danych poprawienie, zmianę lub usunięcie informacji, jeśli są one niedokładne lub zostały przetworzone z naruszeniem zasad Tarczy Prywatności (w stosownych przypadkach). Firma BrandSafway może ograniczyć lub odmówić dostępu do danych osobowych, jeśli obciążenie kosztami udostępnienia informacji byłoby nieproporcjonalne w stosunku do zagrożenia dla ochrony prywatności osoby objętej ochroną danych lub w przypadku gdy zostałyby naruszone prawa osób innych niż osoba objęta ochroną danych. Osoby objęte ochroną danych mogą zażądać dostępu do swoich danych osobowych, kontaktując się z BrandSafway w sposób wskazany poniżej.  

Odwołanie, egzekwowanie i odpowiedzialność prawna

Firma BrandSafway dysponuje mechanizmami mającymi na celu pomoc w przestrzeganiu zasad Tarczy Prywatności. Firma BrandSafway przeprowadza coroczną samoocenę swoich praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych osób objętych ochroną danych w celu zweryfikowania, czy poświadczenia i zapewnienia BrandSafway dotyczące praktyk ochrony prywatności danych w ramach Tarczy Prywatności są prawdziwe oraz czy praktyki ochrony prywatności danych BrandSafway zostały wdrożone zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

Osoby objęte ochroną danych mogą złożyć skargę odnośnie przetwarzania ich danych osobowych przez BrandSafway. BrandSafway podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemów wynikających z domniemanego nieprzestrzegania zasad Tarczy Prywatności. Osoby objęte ochroną danych mogą skontaktować się z BrandSafway w sposób wskazany poniżej w sprawie skarg dotyczących praktyk BrandSafway w zakresie przetwarzania danych osobowych osób objętych ochroną danych.

Jeśli skarga osoby objętej ochroną danych nie może zostać rozstrzygnięta w ramach wewnętrznych procesów firmy BrandSafway, firma nawiąże współpracę z JAMS zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Mediacji JAMS, dostępnymi na stronie internetowej JAMS https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Mediację JAMS można rozpocząć zgodnie z odpowiednimi przepisami JAMS. Mediator może zaproponować odpowiednie środki zaradcze, takie jak usunięcie danych osobowych, podanie do publicznej wiadomości stwierdzonego przypadku niezgodności, wypłata odszkodowania za straty poniesione w wyniku niezgodności lub zaprzestanie przetwarzania danych osobowych osoby objętej ochroną danych, która wniosła skargę. Mediator lub osoba objęta ochroną danych mogą także skierować sprawę do amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu, która posiada uprawnienia dochodzeniowe i wykonawcze w stosunku do BrandSafway w ramach Tarczy Prywatności. W pewnych okolicznościach osoby objęte ochroną danych mogą również wystąpić o wiążący arbitraż w celu rozpatrzenia skarg dotyczących przestrzegania zasad Tarczy Prywatności przez BrandSafway.

Jak skontaktować się z firmą BrandSafway?

Aby skontaktować się z BrandSafway w razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki lub praktyk BrandSafway dotyczących danych osobowych osób objętych ochroną danych:

Wyślij wiadomość e-mail do BrandSafway 

Napisz na adres:

Brand Industrial Services, Inc.
Attention: Legal Department
1325 Cobb International Drive
Kennesaw, Georgia 30152

lub

Brand Industrial Services, Inc.
Attention: Legal Department
Regent Park, 299 Kingston Road,
Leatherhead, Surrey, KT22 7SG

1Pojęcia pisane wielką literą w niniejszej Polityce zostały zdefiniowane w rozdziale z definicjami.

Załącznik 1

Amerykańskie podmioty stowarzyszone i zależne BrandSafway posiadające certyfikat Tarczy Prywatności:

 • AGF Access Michigan, Inc.
 • AGF Access South Florida, Inc.
 • All-American Scaffold, LLC
 • Aluma Systems Concrete Construction of California, Inc.
 • Aluma Systems Concrete Construction, LLC
 • Arrowhead Contractor Supply, Inc.
 • Atlantic Hoisting & Scaffolding, LLC
 • B&H Equipment Rental, LLC
 • BK/JA Holdings, Inc. d/b/a JA Electronics Manufacturing Company
 • Brace, Inc.
 • Brace Group Offices, Inc.
 • Brace Industrial Contracting, Inc.
 • Brace Industrial Group, Inc.
 • Brace Integrated Services, Inc.
 • Brand Energy Services of California, Inc.
 • Brand Industrial Project, LLC
 • Brand Scaffold Services, Inc.
 • Brand Shared Services LLC
 • BrandSafway LDAR LLC
 • BrandSafway LLC
 • BrandSafway Services LLC
 • BrandSafway Solutions, LLC
 • California Safeworks, L.P.
 • Carrick Holding Company LLC
 • Century Elevators, Inc.
 • CL Coatings, LLC
 • D&M Hoist Leasing Corp.
 • Empire Refractory Services of Ohio, LLC
 • Engel Holdings, Inc.
 • Forming Concepts, Inc.
 • Gregg Industrial Insulators, Inc.
 • Gregg Industries, Inc.
 • HSG Constructors, LLC
 • Hydro Mobile USA Inc.
 • Hydro Rents Inc.
 • Hydro Rents Carolina, Inc.
 • Hydro Rents Colorado, Inc.
 • Hydro Rents North West, Inc.
 • Industrial Coatings & Fireproofing, LLC
 • Industrial Maintenance Supply Company
 • Industrial Sourcing Solutions, LLC
 • Industrial Specialists of California, Inc.
 • J.M. Barclay, LLC
 • Matcor, Inc.
 • Merico Abatement Contractors, Inc.
 • New England Scaffolding & Services, LLC
 • North American Coatings, LLC
 • Platinum Specialty Services, Inc.
 • Red Bear Holdings, Inc.
 • S&E Bridge & Scaffold, LLC
 • SafeWorks Canada, LLC
 • SafeWorks, LLC
 • Safway Atlantic, LLC
 • SEI Coatings, LLC
 • Socal Pacific Construction, Corp. d/b/a JA Electronic Manufacturing Company
 • Specialized Industrial Maintenance, Inc.
 • Swing Staging, LLC
 • Swing Staging Training & Safety, LLC
 • US Equipment Holding LLC
 • Waveland Services, Inc.
 • Winsafe Inc.

Reason form