Vraag offerte aan

Gebruiksvoorwaarden

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat als onze Gebruiksvoorwaarden dient en dat de juridische voorwaarden van onze website www.brandsafway.com/ beheert, de subdomeinen en alle bijbehorende webgebaseerde en mobiele applicaties (gezamenlijk "Website"), zoals eigendom van en beheerd door Brand Industrial Services.

Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis die is gespecificeerd in het artikel Definities hieronder. Deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid, elke mobiele licentieovereenkomst en andere gepubliceerde richtlijnen op onze Website, gezamenlijk "Wettelijke voorwaarden", vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en Brand Industrial Services en vervangen alle andere overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en afspraken met betrekking tot onze Website en het onderwerp dat hierin is opgenomen. We kunnen onze Wettelijke voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste exemplaren van onze Juridische voorwaarden worden op onze Website geplaatst en u dient alle Juridische voorwaarden te lezen voordat u onze Website gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze Juridische voorwaarden geplaatst zijn, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Daarom is het belangrijk dat u onze Juridische voorwaarden regelmatig nakijkt om er zeker van te zijn dat u nog steeds met deze instemt.

Door onze Website te gebruiken, stemt u ermee in om volledig te voldoen aan en gebonden te zijn aan onze Juridische voorwaarden. Bestudeer ze zorgvuldig. Als u onze Juridische voorwaarden niet accepteert, dient u onze Website niet te bezoeken en te gebruiken. Als u onze Website al hebt bezocht en onze Juridische voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Website.

De laatste update van onze Gebruiksvoorwaarden is gepubliceerd op 28 december 2017.

Definities:

  • De termen "ons" of "wij" of "onze" verwijzen naar Brand Industrial Services, de eigenaar van de Website.
  • Een 'Bezoeker' is iemand die alleen op onze website surft.
  • Onze "Service" vertegenwoordigt de collectieve functionaliteit en functies die via onze Website aan onze Leden worden aangeboden.
  • Een "Gebruiker" is een verzamelnaam die verwijst naar een Bezoeker of een Lid.
  • Alle tekst, informatie, grafische afbeeldingen, audio, video en gegevens die via onze website worden aangeboden, worden gezamenlijk onze “Inhoud” genoemd.

Brand Industrial Services verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie voor toegang tot en gebruik van onze Website in strikte overeenstemming met onze Juridische voorwaarden. Uw gebruik van onze website is uitsluitend voor de doeleinden die worden vermeld in onze Juridische voorwaarden; enig ander gebruik is een overtreding van deze licentie en zal resulteren in de intrekking van uw lidmaatschap.

U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze Website. Brand Industrial Services behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde schendingen van onze Juridische voorwaarden te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die wij gepast achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw Ledenaccount, het melden van een vermoedelijke onwettige activiteit aan wetshandhavingsambtenaren, toezichthouders of andere derde partijen en het openbaarmaken van alle informatie die nodig of gepast is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruikersgeschiedenis, gepubliceerde materialen, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan volgens ons Privacybeleid.

Onze Website kan onze service- of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, grafische afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze Website vormt geen enkel recht of licentie voor u om dergelijke service-/handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overeenkomstige eigenaar van het service-/handelsmerk. Onze Website is ook beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van onze Website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze Website verleent u op geen enkele manier eigendomsrechten op onze Website.

Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door naar deze websites te linken, bouwen we ze niet, hebben we geen banden met of sponsoren we deze websites van derden niet. Het opnemen van links op onze Website vormt geen enkele goedkeuring, garantie of aanbeveling van dergelijke websites van derden. Brand Industrial Services heeft geen controle over de juridische documenten en privacypraktijken van websites van derden; als zodanig hebt u toegang tot dergelijke websites van derden op eigen risico.

Brand Industrial Services behoudt zich het recht voor om alle Inhoud en functies van onze Website te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Hoewel onze Website momenteel gratis te gebruiken is, kunnen we op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kosten in rekening brengen voor het gebruik van alle of een deel van de functies ervan. Onze Website kan soms tijdelijk niet beschikbaar zijn voor onderhoud of andere redenen. Brand Industrial Services aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van Ledeninhoud. Brand Industrial Services is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van een telefoonnetwerk of -dienst, computersystemen, servers of providers, computer- of mobiele telefoonapparatuur, website, falen van e-mail of spelers vanwege technische problemen of verkeersdrukte op internet of een combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan de computer, mobiele telefoon of andere hardware of Website van iemand, die verband houden met of voortvloeit uit het gebruiken, uploaden of downloaden van materialen in relatie tot onze Website. Brand Industrial Services is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief verlies of schade of persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van onze Website door iemand, of voor online of offline interacties tussen Gebruikers van onze Website.

ONZE WEBSITE WORDT GELEVERD "ALS ZODANIG,” “ZOALS BESCHIKBAAR,” MET "ALLE FOUTEN” EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE AFWIJZING VAN ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). ONZE WEBSITE KAN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. Brand Industrial Services, INCLUSIEF AL ONZE PARTNERS, HEBBEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, ANDERS DAN ZOALS BESCHREVEN IN ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN. Brand Industrial Services KAN GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE GARANDEREN OF BELOVEN. Brand Industrial Services VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT ONZE WEBSITE NAUWKEURIG, COMPLEET, BETROUWBAAR, ACTUEEL OF VRIJ VAN FOUTEN IS OF DAT DEZE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN IN HET GEBRUIK EN DOWNLOADEN VAN ENIGE INHOUD EN MOET U DOOR DE SECTOR ERKENDE PROGRAMMA'S VOOR HET DETECTEREN EN VERWIJDEREN VAN VIRUSSEN GEBRUIKEN. ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN DIE OP DE EEN OF ANDERE MANIER TOEGESCHREVEN ZIJN AAN ONZE WEBSITE, WORDT AFGEWEZEN. ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, BEGRIJPT U EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONZE WEBSITE GEBRUIKT OP EIGEN RISICO EN DAT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR HET GEBRUIK DAARVAN EN EVENTUELE SCHADE AAN U, UW MOBIELE APPARAAT OF COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DIE ERVAN HET RESULTAAT KAN ZIJN. WIJ, ALSMEDE ONZE PARTNERS, ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADES VOOR HET VERLIES VAN INKOMSTEN, ZAKEN, WINST, GESCHILLEN, OF DERGELIJKE), HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OPGEGEVEN IS. DE NEGATIE EN BEPERKING VAN DE HIERBOVEN VERMELDE SCHADE ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE HANDEL TUSSEN U EN Brand Industrial Services. ONZE WEBSITE ZOU NIET ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN WORDEN GELEVERD. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN ONS OP ONZE WEBSITE VERKRIJGT, LEIDT TOT ENIGE GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF VERKLARING DIE NIET UITDRUKKELIJK IN ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN IS VERMELD.

Brand Industrial Services, evenals al onze gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van (a) eventuele fouten in of weglatingen van onze Website; (b) het niet beschikbaar zijn of onderbreking van onze Website; (c) uw gebruik van onze Website; of (d) enige vertraging of tekortkoming in de werking van onze Website.

IN GEEN GEVAL ZIJN Brand Industrial Services OF HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE DERDE VOOR EVENTUELE INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, INCLUSIEF VOOR VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, ZELFS ALS Brand Industrial Services ZICH BEWUST IS VAN, OF IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN AFWIJKING VAN HET HIERIN VERMELDE FEIT IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Brand Industrial Services AAN U, VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET DOOR U STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE.

Onze Juridische voorwaarden worden behandeld alsof deze zijn uitgevoerd in Georgia, Verenigde Staten en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Georgia, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsprincipes. Bovendien stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elk geschil met betrekking tot onze Website moet door u binnen één (1) jaar nadat het geschil is ontstaan worden ingesteld of er moet voor altijd afstand van gedaan en uitgesloten worden. Mocht een deel van onze Juridische voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen de resterende delen volledig van kracht en effectief blijven. Voor zover de Inhoud van onze Website strijdig is of niet overeenstemt met onze Juridische voorwaarden, prevaleren onze Juridische voorwaarden. Ons verzuim om enige bepaling van onze Juridische voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van Brand Industrial Services onder onze Juridische voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van onze Juridische voorwaarden.

Reason form