EU&UKVS-Privacy Shield: Door privacybeleid gedekte persoon

Laatst bijgewerkt: 29 oktober 2019

Brand Industrial Services, Inc. en zijn dochterondernemingen en filialen in de Verenigde Staten die zijn vermeld in Bijlage 1 (gezamenlijk, "BrandSafway") respecteren uw bezorgdheid over privacy. BrandSafway neemt deel aan het Privacy Shield-kader (”Privacy Shield”) uitgegeven door het Amerikaanse Ministerie van Handel. BrandSafway verbindt zich ertoe om te voldoen aan de Privacy Shield-beginselen met betrekking tot Persoonlijke gegevens van de Gedekte persoon die het bedrijf van de EU en UK ontvangt op basis van het Privacy Shield. Dit beleid beschrijft hoe BrandSafway de Privacy Shield-beginselen implementeert voor Persoonlijke gegevens van Gedekte personen.

Voor de doeleinden van dit Beleid:

“BrandSafway" betekent de wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Brand Industrial Services, Inc.

"Gedekte persoon" betekent elke natuurlijke persoon die zich in de EU of UK bevindt, maar sluit elke persoon die handelt in zijn of haar hoedanigheid als Werknemer uit.

“Verwerkingsverantwoordelijke" betekent een persoon of organisatie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

“Klant" betekent elke entiteit die goederen of diensten van de BrandSafway verkrijgt, inclusief, maar niet beperkt tot, goederen of diensten met betrekking tot toegang tot het werk, industriële coatings, industriële isolatie, brandwering, hittebestendigheid, bekistingen en ondersteuningen, CUI-management, hot tapping, lijnisolatie en kathodische bescherming.

"Werknemer" betekent elke huidige, voormalige of toekomstige werknemer, inclusief een tijdelijke werknemer, stagiaire, andere niet-permanente werknemer, aannemer of consultant van BrandSafway, die zich in de EU of UK bevindt.

“EU" betekent de Europese Unie met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

“Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie, inclusief Gevoelige gegevens (i) over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, (ii) die BrandSafway in de Verenigde Staten van de EU of UK ontvangen heeft en (iii) die in welke vorm dan ook is vastgelegd.

"Privacy Shield-beginselen" betekent de beginselen en aanvullende beginselen van het Privacy Shield.

“Verwerker" betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens een Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

“Gevoelige Gegevens" betekent Persoonlijke gegevens waarin medische of gezondheidsproblemen, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, seksleven, het (vermeende) plegen van een overtreding, elke procedure voor een overtreding of vermeende overtreding gepleegd door het individu of de beschikking van dergelijke procedures, of de straf van een rechtbank in een dergelijke procedure.

“UK” staat voor United Kingdom.

De Privacy Shield-certificering van BrandSafway is, samen met aanvullende informatie over het Privacy Shield, te vinden op https://www.privacyshield.gov/. Voor meer informatie over verwerking van Persoonsgegevens op www.brandsafway.com (de "Website"), bezoek BrandSafway's Privacybeleid.

Typen persoonlijke gegevens die BrandSafway verzamelt

BrandSafway kan bepaalde Persoonlijke gegevens over Gedekte personen verkrijgen en verwerken, zoals contactgegevens, in verband met:

 • het leveren van goederen of diensten;
 • het verwerken van zakelijke transacties en gerelateerde activiteiten;
 • het beheren van relaties met Klanten, leveranciers en verkopers;
 • het reageren op vragen van Gedekte personen of communiceren met Gedekte personen over vragen of opmerkingen;
 • het door Gedekte personen gebruiken van de site;
 • het naleven van contractuele bepalingen en voorwaarden of verdediging tegen claims en rechtszaken;     
 • marketingdiensten;
 • het bedienen, evalueren en verbeteren van de bedrijfsactiviteiten van BrandSafway (inclusief het ontwikkelen van nieuwe diensten; het verbeteren van diensten; het beheren van communicatie; het analyseren van diensten; en het uitvoeren van boekhoudkundige, audit-, financiële en economische analyses en andere interne functies);
 • het beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteiten, het onderzoeken van incidenten of het verdedigen van claims en andere aansprakelijkheden; en
 • het voldoen aan en handhaven van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industriestandaarden en BrandSafway-beleid.

De soorten Persoonlijke gegevens die BrandSafway verzamelt over Gedekte personen omvat:

 • naam, contactinformatie en andere bedrijfsidentificatiegegevens; en
 • informatie verkregen via de Website, zoals IP-adres.

BrandSafway kan ook Gegevens van Gedekte personen verkrijgen en gebruiken op andere manieren waarvoor BrandSafway een specifieke kennisgeving op het moment van verzamelen verstrekt.

De privacypraktijken van BrandSafway met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke gegevens van Gedekte personen voldoen aan de Privacy Shield-beginselen van kennisgeving; keuze; verantwoording voor verdere overdracht; veiligheid; gegevensintegriteit en doelbeperking; toegang; en regres, handhaving en aansprakelijkheid.

Kennisgeving

BrandSafway biedt informatie in dit Beleid en het Privacybeleid over de praktijken van de Persoonlijke gegevens van Gedekte personen, met inbegrip van de soorten Persoonlijke gegevens die BrandSafway verzamelt, de soorten derden waaraan BrandSafway de Persoonlijke gegevens bekendmaakt en de doeleinden om dit te doen, de rechten en keuzes die Gedekte personen hebben voor het beperken van het gebruik en de openbaarmaking van hun Persoonlijke gegevens en hoe contact te leggen met BrandSafway over de praktijken met betrekking tot Persoonlijke gegevens.

Relevante informatie kan ook worden gevonden in kennisgevingen met betrekking tot specifieke gegevens verwerkingsactiviteiten.

Keuze

BrandSafway biedt Gedekte personen in het algemeen de mogelijkheid om te kiezen of hun Persoonlijke gegevens (i) bekend worden gemaakt aan externe Verwerkingsverantwoordelijken of (ii) worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk is verzameld of vervolgens is geautoriseerd door de relevante Gedekte persoon. Voor zover vereist door de Privacy Shield-beginselen, verkrijgt BrandSafway de opt-intoestemming voor bepaalde vormen van gebruik en onthullingen van Gevoelige gegevens. Gedekte personen kunnen contact opnemen met BrandSafway zoals hieronder aangegeven met betrekking tot gebruik of openbaarmaking van hun Persoonlijke gegevens door het bedrijf. Tenzij BrandSafway Gedekte personen een gepaste keuze biedt, gebruikt het bedrijf Persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden die materieel hetzelfde zijn als die vermeld zijn in dit Beleid.

BrandSafway deelt de Persoonlijke gegevens van Gedekte personen met zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, inclusief die vermeld zijn in Bijlage 1. BrandSafway kan de Persoonlijke gegevens van Gedekte personen vrijgeven zonder de mogelijkheid te bieden om zich af te melden en kan mogelijk de Persoonlijke gegevens bekendmaken (i) aan externe Verwerkers die het bedrijf heeft ingeschakeld om namens en op grond van zijn instructies diensten te verlenen, (ii) als het daartoe wettelijk of gerechtelijk wordt verplicht, of (iii) als antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder het voldoen aan nationale veiligheidseisen, eisen van openbaar belang of wetshandhaving. BrandSafway behoudt zich ook het recht voor om Persoonlijke gegevens over te dragen in geval van een audit of als de onderneming haar activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint-venture, reorganisatie, ontbinding of liquidatie).

Verantwoording voor verdere overdracht van persoonlijke gegevens

Dit beleid en het Privacybeleid beschrijven het door BrandSafway delen van Persoonlijke gegevens van Gedekte personen.

Behalve indien toegestaan of vereist door toepasselijke wetgeving, biedt BrandSafway Gedekte personen de mogelijkheid om te weigeren hun Persoonlijke gegevens te delen met externe Verwerkingsverantwoordelijken. BrandSafway vereist dat externe Verwerkingsverantwoordelijken aan wie het Persoonlijke gegevens van Gedekte personen bekendmaakt om contractueel overeen te komen dat (i) de Persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doeleinden in overeenstemming met de toestemming van de relevante Gedekte persoon, (ii) hetzelfde niveau van bescherming van Persoonlijke gegevens zoals vereist door de Privacy Shield-beginselen gegeven wordt, en (iii) BrandSafway op de hoogte gehouden wordt en de verwerking van persoonlijke gegevens wordt stopgezet (of andere redelijke en passende herstelmaatregelen genomen worden) als de externe Verwerkingsverantwoordelijke vaststelt dat hij niet kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde beschermingsniveau voor Persoonlijke gegevens te bieden als vereist door de Privacy Shield-beginselen.

Met betrekking tot de overdracht van Persoonlijke gegevens van Gedekte personen aan externe Verwerkers, zal BrandSafway (i) een contract aangaan met elke relevante Verwerker, (ii) Persoonlijke gegevens alleen overdragen aan elke dergelijke Verwerker voor beperkte en gespecificeerde doeleinden, (iii) vaststellen dat de Verwerker verplicht is om de Persoonlijke gegevens op zijn minst hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als vereist door de Privacy Shield-beginselen, (iv) redelijke en passende stappen nemen om ervoor te zorgen dat de Verwerker de Persoonlijke gegevens effectief verwerkt op een manier die consistent is met de verplichtingen van BrandSafway volgens de Privacy Shield-beginselen, (v) de Verwerker verplichten om BrandSafway op de hoogte te stellen als de Verwerker vaststelt dat hij niet meer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist door de Privacy Shield-beginselen, (vi) na kennisgeving, inclusief onder (v) hierboven, redelijke en passende stappen nemen om ongeoorloofde verwerking van de Persoonlijke gegevens door de Verwerker te stoppen en recht te zetten en (vii) op verzoek een beknopte of representatieve kopie van de relevante privacybepalingen van het Verwerkerscontract aan het Ministerie van Handel te verstrekken. BrandSafway blijft aansprakelijk onder de Privacy Shield-beginselen als de externe Verwerker van het bedrijf de voor de ontvangers verwerkingsrelevante Persoonlijke gegevens overdragen op een manier die niet strookt met de Privacy Shield-beginselen, tenzij BrandSafway bewijst dat deze niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Veiligheid

BrandSafway neemt redelijke en gepaste maatregelen om Persoonlijke egevens van Gedekte personen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekeninghoudend met de risico's die verbonden zijn aan de verwerking en de aard van de Persoonlijke gegevens.

Gegevensintegriteit en doelbeperking

BrandSafway beperkt het verwerken van de Persoonlijke gegevens van Gedekte personen tot de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden van de verwerking. BrandSafway verwerkt Persoonlijke gegevens van Gedekte personen niet op manieren die niet verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld of vervolgens is goedgekeurd door de betreffende Gedekte persoon. Daarnaast neemt BrandSafway, voor zover noodzakelijk voor deze doeleinden, redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens die het bedrijf verwerkt (i) betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en (ii) accuraat, volledig en actueel zijn. In dit verband vertrouwt BrandSafway op zijn Gedekte personen om de relevante Persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren voor zover noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld of vervolgens geautoriseerd. Gedekte personen kunnen contact opnemen met BrandSafway zoals hieronder aangegeven om te verzoeken dat BrandSafway de relevante Persoonlijke gegevens bijwerkt of corrigeert.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, behoudt BrandSafway de Persoonlijke gegevens van de Gedekte Personen in een vorm die de relevante Gedekte persoon alleen identificeert of herkenbaar maakt zolang deze een doel dient dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de Persoonlijke gegevens zijn verzameld of vervolgens geautoriseerd door de Gedekte persoon.

Toegang

Gedekte Personen hebben over het algemeen recht op toegang tot hun Persoonlijke gegevens. Dienovereenkomstig biedt BrandSafway waar mogelijk Gedekte personen redelijke toegang tot de Persoonlijke gegevens die BrandSafway hieromtrent onderhoudt. BrandSafway biedt de Gedekte personen ook een redelijke mogelijkheid om de informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen wanneer deze onjuist is of verwerkt is in strijd met de Privacy Shield-beginselen, indien van toepassing. BrandSafway kan de toegang tot Persoonlijke gegevens beperken of weigeren wanneer de last of de kosten van het verlenen van toegang niet in verhouding staan tot de risico's voor de privacy van de Gedekte persoon in het betreffende geval, of wanneer de rechten van andere personen dan de Gedekte persoon zouden worden geschonden. Gedekte Personen kunnen toegang vragen tot hun Persoonlijke gegevens door contact op te nemen met BrandSafway, zoals hieronder aangegeven.

Regres, handhaving en aansprakelijkheid

BrandSafway beschikt over mechanismen die zijn ontworpen om naleving van de Privacy Shield-beginselen te verzekeren. BrandSafway voert een jaarlijkse zelfevaluatie uit van de procedures voor Persoonlijke gegevens van Gedekte personen om te verifiëren dat de verklaringen en beweringen die BrandSafway doet met betrekking tot haar privacypraktijken omtrent het Privacy Shield waar zijn, en dat de privacypraktijken van BrandSafway zijn geïmplementeerd zoals weergegeven en in overeenstemming met de Privacy Shield-beginselen.

Gedekte personen kunnen een klacht indienen betreffende de verwerking door BrandSafway van hun Persoonlijke gegevens. BrandSafway onderneemt stappen om problemen op te lossen die voortvloeien uit de beweerde niet-naleving van de Privacy Shield-beginselen. Gedekte personen kunnen contact opnemen met BrandSafway, zoals hieronder beschreven, over klachten met betrekking tot de praktijk van Persoonlijke gegevens van Gedekte personen door BrandSafway.

Als de klacht van een Gedekte persoon niet kan worden opgelost via de interne processen van BrandSafway, zal BrandSafway samenwerken met JAMS conform de Internationale Bemiddelingsregels van JAMS, beschikbaar op de JAMS-website op www.jamsadr.com/international-mediation-rules. Er kan worden begonnen met bemiddeling van JAMS zoals voorzien in de relevante JAMS-regels. De bemiddelaar kan een passende oplossing voorstellen, zoals het verwijderen van de relevante Persoonlijke gegevens, publiciteit voor bevindingen van niet-naleving, betaling van compensatie voor verliezen als gevolg van niet-naleving, of stopzetting van verwerking van de Persoonlijke gegevens van de Gedekte persoon die de klacht aangedragen heeft. De bemiddelaar of de Gedekte persoon kan de zaak ook verwijzen naar de Amerikaanse Federal Trade Commission, die Privacy Shield-onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden heeft over BrandSafway. Onder bepaalde omstandigheden kunnen Gedekte personen mogelijk ook bindende arbitrage inroepen om klachten over BrandSafway's naleving van de Privacy Shield-beginselen.

Contact opnemen met BrandSafway

Om contact op te nemen met BrandSafway met vragen of opmerkingen over dit Beleid of de praktijken van Persoonlijke gegevens van BrandSafway op het gebied van Gedekte personen:

E-mail: data_privacy@brandsafway.com

Schrijf aan:

Brand Industrial Services, Inc.

Ter attentie van: Legal Department

1325 Cobb International Drive

Kennesaw, Georgia 30152

of

Brand Industrial Services, Inc.

Ter attentie van: Legal Department

Regent Park, 299 Kingston Road,

Leatherhead, Surrey, KT22 7SG

Bijlage 1

De Amerikaanse filialen en dochterondernemingen van BrandSafway die het Privacy Shield erkennen:

All-American Scaffold, LLC
Aluma Systems Concrete Construction of California, Inc.
Aluma Systems Concrete Construction, LLC
Arrowhead Contractor Supply, Inc.
Atlantic Hoisting & Scaffolding, LLC
B&H Equipment Rental, LLC
Brand Energy Services of California, Inc.
Brand Industrial Project, LLC
Brand Industrial Services, Inc.
Brand Scaffold Services, Inc.
Brand Shared Services LLC
BrandSafway LLC
BrandSafway Services LLC
BrandSafway Solutions LLC
California Safeworks, L.P.
Carrick Holding Company LLC
Century Elevators, Inc.
CL Coatings, Inc.
CL Coatings, LLC
D&M Hoist Leasing Corp.
Empire Refractory Services of Ohio, LLC
Engel Holdings, Inc.
Forming Concepts, Inc.
Gregg Industrial Insulators, Inc.
Gregg Industries, Inc.
HSG Constructors, LLC
Industrial Coatings & Fire Proofing, Inc.
Industrial Coatings & Fire Proofing, LLC
Industrial Maintenance Supply Company
Industrial Sourcing Solution, LLC
Industrial Specialists, LLC
Industrial Specialists of California, Inc.
Industrial Specialty Services, LLC
J.M. Barclay, LLC
Matcor, Inc.
Merico Abatement Contractors, Inc.
Merritt Safety and Environmental Management Corporation
New England Scaffolding & Services, LLC
North American Coatings, LLC
Patent, LLC
Protherm Services Group, LLC
Red Bear Holdings, Inc.
Redi Solutions, LLC
S&E Bridge & Scaffolding, LLC
SafeSource, LLC
SafeWorks Canada, LLC
SafeWorks, LLC
Safway Atlantic, LLC
Scaffold Installation, LLC
SEI Coatings, LLC
Specialized Industrial Maintenance, Inc.
Swing Staging, LLC
Swing Staging Training & Safety, LLC
US Equipment Holding LLC
Waveland Services, Inc.

Reason form