Vraag offerte aan

EU-VS Privacyschild: Privacybeleid voor Gedekte personen

Laatst bijgewerkt: 15 november 2022

BrandSafway1 respecteert uw privacy.  BrandSafway participeert in het EU-VS-privacyschild (het "Privacyschild") dat is uitgegeven door het Amerikaanse Ministerie van Handel.  BrandSafway engageert zich om de beginselen van het Privacyschild na te leven met betrekking tot de Persoonsgegevens van Gedekte Personen die het bedrijf ontvangt uit de EU en het VK op basis van het Privacyschild.  Dit Beleid beschrijft hoe BrandSafway de beginselen van het Privacyschild toepast voor de Persoonsgegevens van Gedekte Personen.

In dit Beleid hebben de volgende termen de navolgende betekenis:

"BrandSafway" betekent het merk Industrial Services, Inc. en zijn Amerikaanse dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die in Bijlage 1 hieronder worden vermeld.

"Gedekte Persoon" betekent elke natuurlijke persoon die zich in de EU of het VK bevindt, met uitsluiting van elke persoon die handelt in de hoedanigheid van werknemer.

"Verwerkingsverantwoordelijke" betekent een persoon of organisatie die, alleen of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

"Klant" betekent elke entiteit die goederen of diensten van BrandSafway afneemt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, goederen of diensten die verband houden met toegangssystemen, industriële coatings en isolatie, vuurvaste bekleding, bekisting en stutwerk, CUI-management, aanboringen, leidingisolatie en kathodische bescherming.

"Werknemer" betekent elke huidige, voormalige of toekomstige werknemer, met inbegrip van elke tijdelijke werknemer, stagiair, andere niet-permanente werknemer, aannemer of consultant van BrandSafway, die zich in de EU of het VK bevindt.

"EU" betekent de Europese Unie, met inbegrip van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie, inclusief Gevoelige Informatie (i) over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, die (ii) door BrandSafway in de V.S. uit de EU of het VK wordt ontvangen, en (iii) eender welke vorm wordt opgeslagen.

"Beginselen van het Privacyschild" betekent de beginselen en aanvullende beginselen van het Privacyschild.

"Verwerker" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens een Verwerkingsverantwoordelijke.

"Gevoelige informatie" betekent Persoonsgegevens die de medische toestand of de gezondheidstoestand, het ras of de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging, de seksuele geaardheid, het plegen of vermeende plegen van een strafbaar feit, een procedure voor een strafbaar feit dat de betrokkene heeft gepleegd of zou hebben gepleegd, of de uitkomst van een dergelijke procedure, of de uitspraak van een rechter in een dergelijke procedure, specificeren.

"VK" betekent het Verenigd Koninkrijk.

De certificering van het Privacyschild van BrandSafway is samen met aanvullende informatie over het Privacyschild, te raadplegen op https://www.privacyshield.gov/. Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens is te raadplegen op  www.brandsafway.com (de "Website"), is terug te vinden in het Privacybeleid van BrandSafway.

Soorten Persoonsgegevens die BrandSafway verzamelt

BrandSafway kan bepaalde Persoonsgegevens over Gedekte Personen, zoals contactgegevens, verzamelen en verwerken in verband met:

het leveren van goederen of diensten;
het afhandelen van zakelijke transacties en aanverwante activiteiten;
het opvolgen van relaties met klanten, leveranciers en verkopers;
reageren op verzoeken van of communiceren met Gedekte Personen over vragen of opmerkingen;
het gebruik van de Website door Gedekte Personen;
het afdwingen van contractuele bepalingen en voorwaarden of de verdediging bij claims en rechtsgedingen;
marketing;
het beheren, evalueren en verbeteren van de activiteiten van BrandSafway (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe diensten; het verbeteren en optimaliseren van de diensten; communicatiebeheer; het analyseren van de diensten; en het uitvoeren van boekhoudkundige, audit-, financiële en economische analyses, en andere interne taken);
bescherming tegen, opsporing en voorkoming van fraude en andere onwettige activiteiten, onderzoek naar incidenten of de verdediging bij claims en andere aansprakelijkheden; en
het naleven en afdwingen van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en de beleidsnormen van BrandSafway.

 De soorten Persoonsgegevens die BrandSafway verzamelt over Gedekte Personen omvatten: 

naam, contactgegevens en andere zakelijke identificatiegegevens; en
informatie verkregen via de site, zoals bijvoorbeeld het IP-adres.

BrandSafway kan eveneens Persoonsgegevens van Gedekte Personen verzamelen en gebruiken op andere manieren waarvoor BrandSafway uitdrukkelijk bericht zal geven op het moment van verzameling.  

De privacypraktijken van BrandSafway met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens van Gedekte Personen voldoen aan de kennisgevingsbeginselen van het Privacyschild: Keuzevrijheid, Verantwoordelijkheid voor verdere overdracht, Beveiliging, Gegevensintegriteit en Beperking van het doel, Toegang, naast Regres, Handhaving en Aansprakelijkheid.

Kennisgeving

BrandSafway verstrekt in dit Beleid en het Privacybeleid informatie over haar praktijken inzake Persoonsgegevens van Gedekte Personen, met inbegrip van de soorten Persoonsgegevens die BrandSafway verzamelt, de soorten derden aan wie BrandSafway de Persoonsgegevens verstrekt en de doeleinden waarvoor dit gebeurt, de rechten en keuzes van Gedekte Personen om het gebruik en de openbaarmaking van hun Persoonsgegevens te beperken, en hoe zij contact kunnen opnemen met BrandSafway over de gebruikte praktijken inzake Persoonsgegevens.

Relevante informatie kan ook worden teruggevonden in mededelingen over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten.

Keuzevrijheid

BrandSafway biedt Gedekte Personen over het algemeen de mogelijkheid om te kiezen of hun Persoonsgegevens (i) mogen worden verstrekt aan derden of (ii) mogen worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld of waarvoor vervolgens toestemming werd verleend door de betrokken Gedekte Persoon. Voor zover vereist door de beginselen van het Privacyschild, verkrijgt BrandSafway uitdrukkelijk toestemming voor bepaalde toepassingen en de openbaarmaking van Gevoelige Informatie. Gedekte Personen kunnen zoals hieronder aangegeven contact opnemen met BrandSafway met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van hun Persoonsgegevens. Tenzij BrandSafway Gedekte Personen een passende keuze biedt, gebruikt het bedrijf Persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die wezenlijk dezelfde zijn als de doeleinden die worden vermeld in dit Beleid.

Het delen van Persoonsgegevens van Gedekte Personen

BrandSafway deelt Persoonsgegevens van Gedekte Personen met haar filialen en dochterondernemingen (die elke entiteit kunnen omvatten binnen het BrandSafway bedrijfsnetwerk, met inbegrip van de entiteiten die vermeld staan onder de vermelding van BrandSafway op PrivacyShield.gov) met het oog op de uitvoering van de activiteiten en de levering van de producten en diensten van BrandSafway.  BrandSafway kan ook Persoonsgegevens van Gedekte Personen delen met externe Verwerkers die het bedrijf heeft aangesteld om diensten uit te voeren namens haar en volgens haar instructies, zoals bijvoorbeeld website hosting, data analytics, betalingsverwerking en autorisatie, orderafhandeling, transport, marketing, klantenondersteuning en fraudepreventie.  Deze externe Verwerkers mogen de Persoonsgegevens van Gedekte Personen enkel gebruiken namens en volgens de instructies van BrandSafway, met het oog op het verlenen van diensten aan BrandSafway, zoals hierboven omschreven.  BrandSafway kan Persoonsgegevens van Gedekte Personen bekendmaken zonder de mogelijkheid om dit te weigeren, en kan verplicht worden om de Persoonsgegevens bekend te maken, (i) aan externe Verwerkers die het bedrijf heeft aangesteld om diensten namens en volgens haar instructies uit te voeren, (ii) indien zij hiertoe verplicht wordt door de wet of een juridisch verzoek, of (iii) in antwoord op legitieme verzoeken van overheidsinstanties, om onder meer te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid, openbaar belang of rechtshandhaving. BrandSafway behoudt tevens het recht om Persoonsgegevens over te dragen in het geval van een audit of indien het bedrijf alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, herstructurering, ontbinding of liquidatie).

Verantwoordingsplicht voor de verdere overdracht van Persoonsgegevens

Dit Beleid en het Privacybeleid beschrijven hoe BrandSafway Persoonsgegevens van Gedekte Personen deelt.

Behalve indien toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, biedt BrandSafway de Gedekte Personen de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het delen van hun Persoonsgegevens met externe Verwerkingsverantwoordelijken. BrandSafway vereist van externe Verwerkingsverantwoordelijken aan wie zij Persoonsgegevens van Gedekte Personen bekendmaakt, dat zij contractueel overeenkomen om (i) de Persoonsgegevens alleen te verwerken voor beperkte en gespecificeerde doeleinden en conform de toestemming die door de betrokken Gedekte Persoon werd verleend, (ii) hetzelfde niveau van bescherming voor Persoonsgegevens bieden als vereist door de beginselen van het Privacyschild, en (iii) dit aan BrandSafway te melden en de verwerking van Persoonsgegevens te staken (of andere redelijke en passende herstelmaatregelen te nemen) indien de externe Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt dat er niet kan worden voldaan aan de verplichting om hetzelfde niveau van bescherming voor Persoonsgegevens te bieden als vereist door de beginselen van het Privacyschild.

Met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens van Gedekte Personen aan externe Verwerkers, (i) sluit BrandSafway een overeenkomst met elke relevante verwerker, (ii) draagt BrandSafway Persoonsgegevens alleen voor beperkte en gespecificeerde doeleinden over aan dergelijke verwerkers, (iii) vergewist BrandSafway zich ervan dat de verwerker verplicht is de Persoonsgegevens ten minste hetzelfde beschermingsniveau voor de persoonlijke levenssfeer te bieden als wordt vereist door de beginselen van het Privacyschild, (iv) neemt BrandSafway redelijke en passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerker de Persoonsgegevens daadwerkelijk verwerkt conform de verplichtingen van BrandSafway op grond van de beginselen van het Privacyschild, (v) wordt van de verwerker verlangd dat BrandSafway op de hoogte wordt gesteld indien de verwerker vaststelt dat er niet langer kan worden voldaan aan de verplichting om hetzelfde beschermingsniveau te bieden als wordt vereist door de beginselen van het Privacyschild, (vi) na kennisgeving, inclusief uit hoofde van (v) bovenstaande, redelijke en passende stappen onderneemt om de ongeoorloofde verwerking van de Persoonsgegevens door de verwerker stop te zetten en te remediëren, en (vii) op verzoek een samenvatting of representatieve kopie van de relevante privacybepalingen van de verwerkingsovereenkomst verstrekt aan het Ministerie van Handel. BrandSafway blijft onder de beginselen van het Privacyschild aansprakelijk indien de externe Verwerkers van het bedrijf Persoonsgegevens verwerken op een wijze die niet in overeenstemming is met de beginselen van het Privacyschild, tenzij BrandSafway bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schending.

Veiligheid

BrandSafway neemt redelijke en passende maatregelen om de Persoonsgegevens van Gedekte Personen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die de verwerking en de aard van de Persoonsgegevens inhouden.

Gegevensintegriteit en doelbinding

BrandSafway beperkt de verwerking van Persoonsgegevens van Gedekte Personen tot wat relevant is voor de doeleinden van de desbetreffende verwerking. BrandSafway verwerkt de Persoonsgegevens van Gedekte Personen niet op manieren die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld of waarvoor achteraf toestemming werd verleend door de betrokken Gedekte Persoon. Daarnaast onderneemt BrandSafway, voor zover noodzakelijk voor deze doeleinden, redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt (i) geschikt zijn voor het beoogde gebruik, en (ii) accuraat, volledig en actueel zijn. In dit opzicht rekent BrandSafway op de Gedekte Personen om hun relevante Persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren, voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of achteraf werden geautoriseerd. De Gedekte Personen kunnen contact opnemen met BrandSafway zoals hieronder beschreven om BrandSafway te verzoeken tot het bijwerken of corrigeren van relevante Persoonsgegevens.

Onverminderd de toepasselijke wetgeving, bewaart BrandSafway de Persoonsgegevens van de Gedekte Personen in een vorm die de betrokken Gedekte Persoon alleen identificeert of identificeerbaar maakt zolang het doel verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens werden verzameld of waarvoor de Gedekte Persoon achteraf toestemming heeft gegeven.

Toegankelijkheid

De Gedekte Personen hebben over het algemeen recht op toegang tot hun Persoonsgegevens. Dienovereenkomstig biedt BrandSafway, waar van toepassing, Gedekte Personen redelijke toegang tot de Persoonsgegevens die BrandSafway over hen bewaart. BrandSafway biedt Gedekte Personen ook een redelijke mogelijkheid om hun informatie te corrigeren, te wijzigen of te wissen indien deze onjuist is of verwerkt werd in strijd met de beginselen van het Privacyschild, afhankelijk van het geval. BrandSafway kan de toegang tot Persoonsgegevens beperken of weigeren indien de moeite of de kosten van deze toegang niet in verhouding zouden staan tot de risico's voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken Gedekte Persoon, of indien de rechten van andere personen kunnen worden geschonden. Gedekte Personen kunnen verzoeken tot toegang tot hun Persoonsgegevens door contact op te nemen met BrandSafway zoals hieronder aangegeven.  

Regres, tenuitvoerlegging en aansprakelijkheid

BrandSafway hanteert mechanismen om de naleving van de beginselen van het Privacyschild te waarborgen. BrandSafway voert jaarlijks een zelfevaluatie uit van haar praktijken inzake Persoonsgegevens van Gedekte Personen om na te gaan of de verklaringen en beweringen die BrandSafway doet over haar privacypraktijken met betrekking tot het Privacyschild correct zijn en werden geïmplementeerd zoals voorzien door en in overeenstemming met de beginselen van het Privacyschild.

Gedekte Personen kunnen een klacht indienen naar aanleiding van de verwerking van hun Persoonsgegevens door BrandSafway. BrandSafway zal de nodige stappen ondernemen om problemen te verhelpen die voortvloeien uit de vermeende niet-naleving van de beginselen van het Privacyschild. Gedekte Personen kunnen contact opnemen met BrandSafway zoals hieronder aangegeven met betrekking tot klachten over de praktijken van BrandSafway inzake Persoonsgegevens van Gedekte Personen.

Indien de klacht van een Gedekte Persoon niet via de interne procedures van BrandSafway kan worden afgehandeld, zal BrandSafway samenwerken met JAMS overeenkomstig de JAMS International Mediation Rules, beschikbaar op de website van JAMS via https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. De bemiddeling door JAMS kan worden ingeleid zoals bepaald in de relevante voorschriften van JAMS. De bemiddelaar kan een passende oplossing voorstellen, zoals het wissen van de desbetreffende Persoonsgegevens, openbaarmaking van de geconstateerde niet-naleving, betaling van een schadevergoeding voor de door de niet-naleving geleden verliezen, of stopzetting van de verwerking van de Persoonsgegevens van de Gedekte Persoon die de klacht heeft ingediend. De bemiddelaar of de Gedekte Persoon kan de kwestie ook voorleggen aan de U.S. Federal Trade Commission, die onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden heeft over het Privacyschild met BrandSafway. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de Gedekte Personen ook een beroep doen op bindende arbitrage om een klacht in te dienen over de naleving van de beginselen van het Privacyschild door BrandSafway.

Contact opnemen met BrandSafway

Contact opnemen met BrandSafway met vragen of opmerkingen over dit beleid of de praktijken van BrandSafway met betrekking tot persoonsgegevens van Gedekte Personen kan via:


Een schrijven te richten aan:

Brand Industrial Services, Inc.
Attention: Legal Department
1325 Cobb International Drive
Kennesaw, Georgia 30152, VS

of

Brand Industrial Services, Inc.
Attention: Legal Department
Regent Park, 299 Kingston Road,
Leatherhead, Surrey, KT22 7SG, VK

1De hierin met een hoofdletter aangeduide termen worden gedefinieerd in het onderdeel Begrippen van dit Beleid.

Bijlage 1

BrandSafway's Amerikaanse filialen en dochterondernemingen die voor het Privacy Shield gecertificeerd zijn:

 • AGF Access Michigan, Inc.
 • AGF Access South Florida, Inc.
 • All-American Scaffold, LLC
 • Aluma Systems Concrete Construction of California, Inc.
 • Aluma Systems Concrete Construction, LLC
 • Arrowhead Contractor Supply, Inc.
 • Atlantic Hoisting & Scaffolding, LLC
 • B&H Equipment Rental, LLC
 • BK/JA Holdings, Inc. d/b/a JA Electronics Manufacturing Company
 • Brace, Inc.
 • Brace Group Offices, Inc.
 • Brace Industrial Contracting, Inc.
 • Brace Industrial Group, Inc.
 • Brace Integrated Services, Inc.
 • Brand Energy Services of California, Inc.
 • Brand Industrial Project, LLC
 • Brand Scaffold Services, Inc.
 • Brand Shared Services LLC
 • BrandSafway LDAR LLC
 • BrandSafway LLC
 • BrandSafway Services LLC
 • BrandSafway Solutions, LLC
 • California Safeworks, L.P.
 • Carrick Holding Company LLC
 • Century Elevators, Inc.
 • CL Coatings, LLC
 • D&M Hoist Leasing Corp.
 • Empire Refractory Services of Ohio, LLC
 • Engel Holdings, Inc.
 • Forming Concepts, Inc.
 • Gregg Industrial Insulators, Inc.
 • Gregg Industries, Inc.
 • HSG Constructors, LLC
 • Hydro Mobile USA Inc.
 • Hydro Rents Inc.
 • Hydro Rents Carolina, Inc.
 • Hydro Rents Colorado, Inc.
 • Hydro Rents North West, Inc.
 • Industrial Coatings & Fireproofing, LLC
 • Industrial Maintenance Supply Company
 • Industrial Sourcing Solutions, LLC
 • Industrial Specialists of California, Inc.
 • J.M. Barclay, LLC
 • Matcor, Inc.
 • Merico Abatement Contractors, Inc.
 • New England Scaffolding & Services, LLC
 • North American Coatings, LLC
 • Platinum Specialty Services, Inc.
 • Red Bear Holdings, Inc.
 • S&E Bridge & Scaffold, LLC
 • SafeWorks Canada, LLC
 • SafeWorks, LLC
 • Safway Atlantic, LLC
 • SEI Coatings, LLC
 • Socal Pacific Construction, Corp. d/b/a JA Electronic Manufacturing Company
 • Specialized Industrial Maintenance, Inc.
 • Swing Staging, LLC
 • Swing Staging Training & Safety, LLC
 • US Equipment Holding LLC
 • Waveland Services, Inc.
 • Winsafe Inc.

Reason form